Art. 15.3.7.
De Vlaamse Regering kan de bepalingen van het Energiedecreet co÷rdineren, met inachtneming van de wijzigingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot aan het tijdstip van de co÷rdinatie.
Te dien einde kan de Vlaamse Regering:
1░
de volgorde en de nummering van de te co÷rdineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
2░
de verwijzingen die voorkomen in de te co÷rdineren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;
3░
zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te co÷rdineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen;
4░
in de bepalingen die niet in de co÷rdinatie worden opgenomen, de verwijzingen naar de geco÷rdineerde bepalingen aanpassen.
De co÷rdinatie zal het volgende opschrift dragen: “Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, geco÷rdineerd op [...]”.