Hoofdstuk 3.
Informatie- en administratieve verplichtingen


Art. 6.

§ 1

Teneinde de gegevens in verband met de uitslag tot verbruik te bekomen deelt [de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen] van de Federale Overheidsdienst Financiėn, uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op elk kwartaal aan de Algemene Directie Energie mee:
de hoeveelheden benzineproducten en/of dieselproducten die door elke geregistreerde aardoliemaatschappij tijdens dit kwartaal tot verbruik werden uitgeslagen;
de hoeveelheden biobrandstoffen, die door elke geregistreerde aardoliemaatschappij tijdens dit kwartaal tot verbruik werden uitgeslagen;
elk beschikbaar gegeven in verband met de oorsprong van de biobrandstoffen die gedurende dit kwartaal bij de tot verbruik uitgeslagen benzineproducten en/of dieselproducten werden bijgemengd.

§ 2

De geregistreerde aardoliemaatschappijen zijn gehouden om uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op elk kwartaal aan de Algemene Directie Energie mede te delen de hoeveelheden benzineproducten en/of dieselproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen met vermelding van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheden fossiele brandstoffen en de corresponderend uitgeslagen hoeveelheden duurzame biobrandstoffen.
Deze gegevens kunnen ook op elektronische wijze aan de Algemene Directie Energie meegedeeld worden.

§ 3

De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de verdere regels met betrekking tot de informatie- en administratieverplichtingen vast.
Hij kan aan de voormelde aardoliemaatschappijen opleggen om een boekhouding te voeren volgens de modellen die Hij bepaalt.