Hoofdstuk 7.
Slotbepalingen


Art. 11.
Artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007 wordt opgeheven.

Art. 12.
Voor de kalenderjaren waarin de artikelen 2 tot en met 9 niet voor een volledig kalenderjaar van kracht zijn, wordt de naleving van de in artikel 4 vastgestelde percentages uitsluitend gecontroleerd met betrekking tot de benzineproducten of dieselproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen in de kwartalen waarin de wet van kracht is.

Art. 13.
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2009 en treedt buiten werking op 30 juni 2011, behoudens verlenging met 24 maanden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.