Art. 12.
Voor de kalenderjaren waarin de artikelen 2 tot en met 9 niet voor een volledig kalenderjaar van kracht zijn, wordt de naleving van de in artikel 4 vastgestelde percentages uitsluitend gecontroleerd met betrekking tot de benzineproducten of dieselproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen in de kwartalen waarin de wet van kracht is.