Bijlage I.
Parameters en parameterwaarden


Deel A Microbiologische parameters
Parameter
Parameterwaarde (aantal/100 ml)
Escherichia coli (E. coli)
0
Enterokokken
0
Voor water bestemd voor menselijke consumptie dat in het kader van een niet-commerciėle activiteit in flessen of andere verpakkingen wordt geleverd, gelden de volgende parameters en parameterwaarden:
Parameter
Parameterwaarde
Escherichia coli (E. coli)
0/250 ml
Enterokokken
0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa
0/250 ml
Totaal kiemgetal bij 22°C
100/ml (*)
Totaal kiemgetal bij 37°C
20/ml (*)
Pathogene micro-organismen en parasieten
afwezig
(*)
In de eindverpakking zijn deze waarden enkel van toepassing binnen 12 uuur na het bottelen, waarbij het water gedurende deze periode van 12 uur op 4°C + 1°C wordt gehouden.

Deel B chemische parameters
Parameter
Waarde
Eenheid
Opmerkingen
Acrylamide
0,10
µg/l
Opmerking 1 en 11
Antimoon
5,0
µg/l
Opmerking 11
Arseen
10
µg/l
Opmerking 11
Benzeen
1,0
µg/l
Opmerking 11
Benzo(a)pyreen
0,01
µg/l
Opmerking 11
Boor
1,0
mg/l
Opmerking 11
Bromaat
10
µg/l
Opmerking 2
Cadmium
5
µg/l
Opmerking 12
[Chloriet
700
µg/l
Opmerkingen 13 en 14
Chloraat
700
µg/l
Opmerking 15]
Chroom
50
µg/l
 
Koper
2,0
mg/l
Opmerkingen 3 en 3bis
Cyanide
50
µg/l
 
1,2–dichloorethaan
3,0
µg/l
Opmerking 11
Epichloorhydrine
0,10
µg/l
Opmerking 1 en 11
Fluoride
1,5
mg/l
 
Lood
10
µg/l
Opmerkingen 3 en 4
Kwik
1,0
µg/l
 
Nikkel
20
µg/l
Opmerking 3 en 11
Nitraat
50
mg/l
Opmerking 5
Nitriet
0,10
mg/l
Opmerking 5
Pesticiden
0,10
µg/l
Opmerkingen 6 en 7
Pesticiden – totaal
0,50
µg/l
Opmerkingen 6 en 8
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
0,10
µg/l
Som van de concentraties van de gespecificeerde verbindingen; opmerking 9
Seleen
10
µg/l
 
Tetrachlooretheen en trichlooretheen
10
µg/l
Som van de concentraties van de gespecificeerde parameters; opmerking 11
Trihalomethanen – totaal
100
µg/l
Som van de concentraties van de gespecificeerde verbindingen; opmerking 10
Broomdichloormethaan
60
µg/l
Opmerking 11
Styreen
20
µg/l
Opmerking 11
Xyleen
500
µg/l
Opmerking 11
Trichlorobenzenen – totaal
20
µg/l
Opmerking 11
Vinylchloride
0,50
µg/l
Opmerking 1 en 11
Opmerking 1: deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximale vrijkoming van het overeenkomstige polymeer in contact met water.
Opmerking 2: waar mogelijk moet de waterleverancier, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar gebracht mag worden, naar een lagere waarde streven. Uiterlijk op 25 december 2008 moet aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor bromaat bedraagt tussen 25 december 2003 en 24 december 2008 25 µg/l.
Opmerking 3: deze waarde geldt voor een monster van water, bestemd voor menselijke consumptie, dat via een passende steekproefmethode aan de kraan verkregen is en dat representatief mag worden geacht voor de gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnenkrijgt. De waterleverancier houdt rekening met eventuele pieken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.
Opmerking 3bis: de waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 0,10 mg/l aan de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie en 1,0 mg/l aan de grens tussen het waterdistributienetwerk en het huishoudelijke leidingnet niet te overschrijden.
Opmerking 4: uiterlijk op 25 december 2013 moet aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor lood bedraagt 50 µg/l tot en met 24 december 2003. De parameterwaarde voor lood bedraagt 25 µg/l tussen 25 december 2003 en 24 december 2013.
De waterleverancier zorgt ervoor dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van lood in water bestemd voor menselijke consumptie zo veel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig is om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan. Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken moet de waterleverancier toenemende prioriteit toekennen aan die gevallen waarin de loodconcentratie in water, bestemd voor menselijke consumptie, het hoogst is.
Opmerking 5: de waterleverancier zorgt ervoor dat de voorwaarde dat [nitraat]/50 + [nitriet]/0,5 ≤ 1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3 en voor nitriet in NO2, vervuld wordt, en dat de waarde van 0,10 mg/l voor nitriet niet wordt overschreden in het water bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie. De waterleverancier streeft ernaar om de waarde van 25 mg/l voor nitraat niet te overschrijden.
[Opmerking 6: Onder pesticiden wordt verstaan: gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante metabolieten, degradatie- en afbraakproducten, waarbij onder gewasbeschermingsmiddelen moet worden verstaan de gewasbeschermingsmiddelen, vermeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en onder biociden moet worden verstaan de biociden, vermeld in artikel 3 van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in een bepaald water voorkomen, moeten worden gecontroleerd.]
Opmerking 7: de parameterwaarde geldt voor elk afzonderlijke pesticide. In het geval van aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide is de parameterwaarde 0,030 µg/l.
Opmerking 8: “Pesticidentotaal” is de som voor alle afzonderlijke pesticiden die bij de controleprocedure worden opgespoord en gekwantificeerd.
Opmerking 9: de gespecificeerde verbindingen zijn: benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen. Tot en met 24 december 2003 bedraagt de parameterwaarde 0,2 µg/l en wordt onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen verstaan: fluoranteen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.
Opmerking 10: waar mogelijk moet de waterleverancier, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar gebracht mag worden, naar een lagere waarde streven. De gespecificeerde verbindingen zijn chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan en broomdichloormethaan. De waterleverancier zorgt dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van THM in water bestemd voor menselijke consumptie zoveel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig is om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan. Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken, moet de waterleverancier toenemende prioriteit toekennen aan die gevallen waarin de concentratie van THM in water bestemd, voor menselijke consumptie, het hoogst is.
Opmerking 11: uiterlijk op 25 december 2003 moet aan deze waarden worden voldaan. Tot en met 24 december 2003 bedraagt de parameterwaarde voor antimoon 10 µg Sb/l, voor arseen 50 µg As/l en voor nikkel 50 µg Ni/l.
Opmerking 12: de waterleverancier streeft ernaar om de waarde van 3 μg/l voor cadmium niet te overschrijden.
[Opmerking 13: [Chloriet hoeft] alleen te worden gemeten als chloordioxide gebruikt wordt bij de behandeling van het water, bestemd voor menselijke consumptie.
Opmerking 14: De waterleverancier tracht te allen tijde de concentratie chloriet in het water, bestemd voor menselijke consumptie, zo laag mogelijk te houden en de streefwaarde van [200 µg/l] niet te overschrijden.]
[Opmerking 15: Chloraat hoeft alleen te worden gemeten bij chlorering van het water, bestemd voor menselijke consumptie.]

Deel C Indicatorparameters
Parameter
Parameter-waarde
Eenheid
Opmerkingen
Aluminium
200
µg/l
 
Ammonium
0,50
mg/l
 
Chloride
250
mg/l
Opmerking 1
Clostridium perfringens (met inbegrip van sporen)
0
Aantal/100 ml
Opmerking 2
Kleur
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
 
Opmerking 11
Geleidingsvermogen voor elektriciteit
2100 en geen abnormale verandering
µS/cm bij 20°C
Opmerking 1
Waterstofionenconcentratie
> 6,5 en < 9,2
pH-eenheden
Opmerking 1
Ijzer
200
µg/l
 
Mangaan
50
µg/l
 
Geur
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
 
Opmerking 12
Oxideerbaarheid
5,0
mg/l O2
Opmerking 4
Sulfaat
250
mg/l
Opmerking 1
Natrium
200
mg/l
Opmerking 3
Smaak
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
 
Opmerking 12
Telling kolonies bij 22°C
Geen abnormale verandering
 
 
Colibacteriėn
0
Aantal/100 ml
 
Organische koolstof totaal (TOC)
Geen abnormale verandering
 
Opmerking 6
Troebelingsgraad
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
 
Opmerking 7
Vrije chloorresten
250
µg/l
Opmerking 8
Temperatuur
25
°C
Opmerking 5
[Saturatie-index
>0.5
 
Opmerking 13]
Aanvullende parameters
Deze parameters vervolledigen de informatie vor de verbruiker over de belangrijkste karakteristieken van het water, bestemd voor menselijke consumptie, dat aan hem geleverd wordt.
Deze parameters moeten slechts gemeten worden na een wijziging door de waterleverancier van de oorsprong of de onderlinge verhoudingen ervan in het geleverde water.
Parameter
Parameterwaarde
Eenheid
Opmerkingen
Calcium
270
mg/l
 
Magnesium
50
mg/l
 
Fosfor
 
µg/l
 
Kalium
 
mg/l
 
Totale hardheid
67,5
Franse graden
Opmering 9
Zink
5000
µg/l
Opmerking 10
Opmerking 1: het water mag niet agressief zijn.
Opmerking 2: deze parameter moet enkel worden gemeten als het water afkomstig is van of beļnvloed wordt door oppervlaktewater. Als niet aan deze parameterwaarde wordt voldaan, onderzoekt de betrokken waterleverancier de waterlevering om zich ervan te vergewissen dat er geen potentieel gevaar voor de menselijke gezondheid bestaat ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene micro-organismen, bijvoorbeeld Cryptosporidium. De waterleverancier levert de resultaten van dergelijke onderzoeken aan [de bevoegde entiteit Volksgezondheid].
Opmerking 3: de waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 150 mg/l niet te overschrijden aan de grens tussen het waterdistributienetwerk en het huishoudelijke leidingnet.
Opmerking 4: deze parameter moet niet worden gemeten als de TOC-parameter wordt geanalyseerd.
Opmerking 5: als gedurende meer dan 7dagen deze parameterwaarde overschreden wordt, moet de waterleverancier extra controles uitvoeren met betrekking tot microbiėle groei en met betrekking tot stoffen die bij hogere temperaturen uit de gebruikte materialen voor productie of distributie van water, bestemd voor menselijke consumptie, kunnen uitlogen.
Opmerking 6: deze parameter moet niet worden gemeten bij een waterlevering van minder dan 10.000 m3 per dag.
Opmerking 7: in het geval van oppervlaktewaterbehandeling moet de waterleverancier streven naar een parameterwaarde van ten hoogste 1,0 NTE (nephelometrische troebelingseenheden) in het water bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie. In geval van oppervlaktewaterbehandeling of van de behandeling van grondwater, dat onder rechtstreekse invloed staat van een oppervlaktewater moet bij een significante stijging van de troebelingsgraad de aanwezigheid van pathogene micro-organismen, zoals Cryptosporidium, Campylobacter en Giardia onderzocht worden, tenzij aangetoond kan worden dat deze micro-organismen niet aanwezig zijn in het oppervlaktewater of in het grondwater in kwestie, dat onder rechtstreekse invloed staat van een oppervlaktewater.
Opmerking 8: deze parameter moet enkel worden gemeten als een behandeling met chloorgas of hypochloriet heeft plaatsgevonden.
Opmerking 9: het water, bestemd voor menselijke consumptie, dat een ontharding of ontzilting heeft ondergaan, moet een minimale hardheid van 15 Franse graden hebben.
1 Franse graad = 0,56 Duitse graad = 0,7 Engelse graad = 10 ppm CaCO3 = 4 mg/l Ca
Opmerking 10: De waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 200 µg/l bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie niet te overschrijden.
Opmerking 11: De waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 20 mg/l op de schaal Pt/Co niet te overschrijden.
Opmerking 12:[ Voor routine metingen in het kader van de controles, vermeld in artikel 9 en 10, wordt geur en smaak op een kwalitatieve wijze bepaald. Voor metingen in het kader van de behandeling van klachten, wordt geur en smaak op een kwantitatieve wijze bepaald, waarbij de waterleverancier ernaar moet streven om de parameterwaarde van een verdunningsfactor 3 bij 25 °C niet te overschrijden.]
[Opmerking 13: Deze parameter hoeft alleen te worden opgevolgd door een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in het water in het openbaar waterdistributienetwerk en door de titularis van een private waterwinning die water bestemd voor menselijke consumptie levert in het kader van een openbare of commerciėle activiteit, waarbij gestreefd wordt naar een jaargemiddelde > -0.2.]