Hoofdstuk VI.
Gemeenschappelijke bepalingen


Afdeling 1.
Bestuur en werking


Art. 10.6.1.

De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op de agentschappen, bedoeld in deze titel.

á

De agentschappen, bedoeld in deze titel, streven hun missie na en voeren hun taken uit om een bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding, met inbegrip van de milieuplanning en de regelgeving, of om het vastgestelde beleid uit te voeren. De beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering maken het voorwerp uit van de door de Vlaamse regering en het departement aangestuurde beleids- en beheerscyclus.

á

De Vlaamse regering kan nadere regelen vaststellen met betrekking tot het bestuur en de werking van de agentschappen, bedoeld in deze titel.


Afdeling 2.
Raadgevend comitÚ


Art. 10.6.2.

De Vlaamse regering kan op voorstel van het hoofd van een in deze titel bedoeld agentschap een raadgevend comitÚ oprichten.

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen betreffende de taak, de samenstelling en de werking van het raadgevend comitÚ en een vergoeding bepalen voor de leden ervan.


Afdeling 3.
Relatie met andere bestuursniveaus, beleidsdomeinen en actoren, inhoudelijke euro samenwerking en co÷rdinatie


Art. 10.6.3.

In het kader van hun missie en taken dragen de in deze titel bedoelde agentschappen, in samenwerking binnen het beleidsdomein en geco÷rdineerd door de Vlaamse regering en het departement, bij tot :

1░ de internationale, Europese, bovengewestelijke en intergewestelijke samenwerking en besluitvorming op milieugebied;
2░ het stimuleren van de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door andere beleidsdomeinen en de uitbouw van vormen van samenwerking hiervoor;
3░ de realisatie van vormen van samenwerking met lokale overheden;
4░ de realisatie van vormen van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en belangengroepen.

Art. 10.6.4.

In het kader van hun missie en taken dragen de in deze titel bedoelde agentschappen, in samenwerking binnen het beleidsdomein en geco÷rdineerd door de Vlaamse regering en het departement, bij tot :

1░ de volledige omzetting en toepassing van het internationaal en Europees milieurecht en van de samenwerkingsakkoorden met de andere gewesten;
2░ de communicatiestrategie en -planning van het beleidsdomein, met inbegrip van sensibilisering en informatieverstrekking;
3░ de realisatie van een breed maatschappelijk draagvlak voor hun missie en het bevorderen van de maatschappelijke participatie daarin;
4░ het geco÷rdineerde doelgroepenbeleid van het beleidsdomein;
5░ de ontwikkeling van een zo goed mogelijk ge´ntegreerd instrumentarium voor het milieubeleid;
6░ het bepalen van de informatiebehoefte, de ge´ntegreerde inzameling van gegevens en informatie en het ge´ntegreerd informatiebeheer;
7░ de ge´ntegreerde aansturing van het wetenschappelijk onderzoek.

á