Hoofdstuk I.
Inleidende bepalingen


Art. 11.1.1. Definities

In dit decreet wordt verstaan onder ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering die van strategisch belang zijn : ontwerpen van reglementair of organiek besluit die uitvoering geven aan de inhoud van een decreet en door de Vlaamse regering worden beschouwd als basisuitvoeringsbesluiten.

Art. 11.1.2. Oprichting

Er wordt een strategische adviesraad voor het milieubeleid ingesteld, zoals bedoeld in artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Deze Raad functioneert als de strategische adviesraad van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

De strategische adviesraad heeft als naam Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, hierna de MiNa-Raad te noemen. Hij heeft rechtspersoonlijkheid.

 

De bepalingen van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 zijn van toepassing op de MiNa-Raad.