Bekrachtigingswet 2009
Wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Hoofdstuk 1.
Voorafgaande bepalingen


Artikel 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2.
Bekrachtiging van de koninklijke besluiten betreffende de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas


Afdeling 1.
Koninklijk besluit van 8 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt


Art. 2.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 4”;
het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 3.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1, derde lid, worden de woorden “stelt de Koning uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar het jaarlijks bedrag vast dat voor het lopend jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden” vervangen door de woorden “stelt de Koning, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden”;
het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende:
(...)

Art. 4.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”;
in § 2, eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”.

Art. 5.
In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden “in artikel 21, eerste lid, 3°,” ingevoegd tussen de woorden “De fondsen bedoeld” en de woorden “in artikel 21, vierde, 1°”.

Art. 6.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 7.
In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “en onverminderd artikel 27, § 4, van de wet, “ingevoegd tussen de woorden “leidingen,” en “worden”;
in het tweede lid, worden de woorden “de bedrijfsrevisor in functie bij de commissie” vervangen door de woorden “de bedrijfsrevisor van de commissie”;
in het derde lid worden de woorden “wordt gecertificeerd overeenkomstig de tweede zin van het tweede lid” vervangen door de woorden “wordt gecertificeerd door de bedrijfsrevisor van de commissie”.

Art. 8.
De artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt worden opgeheven.

Art. 9.
Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.

Afdeling 2.
Koninklijk besluit van 8 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt


Art. 10.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “zoals berekend overeenkomstig artikel 4” vervangen door de woorden “met name de som van de jaarlijkse bedragen bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 2 van dit besluit, zoals berekend overeenkomstig deze bepalingen”;
het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 11.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het derde lid, worden de woorden “stelt de Koning uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar het jaarlijks bedrag vast dat voor het lopend jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden” vervangen door de woorden “de Koning stelt, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden”;
na de vier eerste leden, die samen paragraaf 1 vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd luidende als volgt:
(...)

Art. 12.
In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 13.
In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 14.
In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, eerste lid, worden de woorden “15 % van de globale begroting bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “15 % van de jaarlijkse werkingskosten bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, laatste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”.

Art. 15.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 16.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 17.
De artikelen 8, 9, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt worden opgeheven.

Art. 18.
Deze afdeling heeft uitwerking op 1 juli 2003.

Afdeling 3.
Koninklijk besluit van 26 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt


Art. 19.
In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, wordt een tweede lid ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 20.
In het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, worden de woorden “netbeheerder” en “netbeheerders” respectievelijk vervangen door de woorden “leverancier” en “leveranciers”.

Art. 21.
Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 22.
Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
(...)

Art. 23.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 24.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 25.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3quater ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 26.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 3 worden de woorden “van de eerste maand van het lopende jaar” en “van de maand januari van het lopende jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
in § 4 worden de woorden “van de laatste maand van het vorige jaar” en “van de maand december van het vorig jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
de volgende paragraaf wordt toegevoegd:
(...)

Art. 27.
Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen:
(...)

Art. 28.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
§ 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
in § 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4”.

Art. 29.
Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 30.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 31.
Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 32.
Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 33.
In hetzelfde besluit wordt een bijlage ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij deze wet.

Art. 34.
Deze afdeling en de bijlage bij deze wet hebben uitwerking op 1 oktober 2005.

Afdeling 4.
Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie


Art. 35.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2003, wordt aangevuld als volgt:
(...)

Art. 36.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 juli 2003 en 26 september 2005, wordt aangevuld als volgt:
(...)

Art. 37.
Deze afdeling heeft uitwerking op 22 februari 2008.

Afdeling 5.
Koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009


Art. 38.
Het koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009 wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 1 januari 2009.

Afdeling 6.
Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt


Art. 39.
Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 1 juli 2009 met uitzondering van artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003, zoals ingevoegd door artikel 1 van het voornoemd koninklijk besluit van 27 maart 2009, waarvoor ze op 1 januari 2009 uitwerking heeft.

Afdeling 7.
Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt


Art. 40.
Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 1 januari 2009.

Hoofdstuk 3.
Bekrachtiging van de koninklijke besluiten betreffende de distributietarieven van elektriciteit en aardgas


Art. 41.
Het koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 12 september 2008.

Art. 42.
Het koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor aardgas wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerking op 12 september 2008.

Bijlage

(...)