Afdeling 1.
Koninklijk besluit van 8 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt


Art. 2.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 4”;
het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 3.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1, derde lid, worden de woorden “stelt de Koning uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar het jaarlijks bedrag vast dat voor het lopend jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden” vervangen door de woorden “stelt de Koning, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden”;
het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende:
(...)

Art. 4.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”;
in § 2, eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4”.

Art. 5.
In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden “in artikel 21, eerste lid, 3°,” ingevoegd tussen de woorden “De fondsen bedoeld” en de woorden “in artikel 21, vierde, 1°”.

Art. 6.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 7.
In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “en onverminderd artikel 27, § 4, van de wet, “ingevoegd tussen de woorden “leidingen,” en “worden”;
in het tweede lid, worden de woorden “de bedrijfsrevisor in functie bij de commissie” vervangen door de woorden “de bedrijfsrevisor van de commissie”;
in het derde lid worden de woorden “wordt gecertificeerd overeenkomstig de tweede zin van het tweede lid” vervangen door de woorden “wordt gecertificeerd door de bedrijfsrevisor van de commissie”.

Art. 8.
De artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt worden opgeheven.

Art. 9.
Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.