Art. 2.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 3” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1 tot 4”;
het laatste lid wordt opgeheven.