Art. 3.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1, derde lid, worden de woorden “stelt de Koning uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar het jaarlijks bedrag vast dat voor het lopend jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden” vervangen door de woorden “stelt de Koning, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden”;
het artikel wordt aangevuld met een § 4, luidende:
(...)