Art. 6.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende:
(...)