Art. 7.
In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “en onverminderd artikel 27, § 4, van de wet, “ingevoegd tussen de woorden “leidingen,” en “worden”;
in het tweede lid, worden de woorden “de bedrijfsrevisor in functie bij de commissie” vervangen door de woorden “de bedrijfsrevisor van de commissie”;
in het derde lid worden de woorden “wordt gecertificeerd overeenkomstig de tweede zin van het tweede lid” vervangen door de woorden “wordt gecertificeerd door de bedrijfsrevisor van de commissie”.