Afdeling 2.
Koninklijk besluit van 8 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt


Art. 10.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “zoals berekend overeenkomstig artikel 4” vervangen door de woorden “met name de som van de jaarlijkse bedragen bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 2 van dit besluit, zoals berekend overeenkomstig deze bepalingen”;
het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 11.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het derde lid, worden de woorden “stelt de Koning uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar het jaarlijks bedrag vast dat voor het lopend jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden” vervangen door de woorden “de Koning stelt, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage moet gedekt worden”;
na de vier eerste leden, die samen paragraaf 1 vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd luidende als volgt:
(...)

Art. 12.
In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 13.
In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 14.
In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, eerste lid, worden de woorden “15 % van de globale begroting bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “15 % van de jaarlijkse werkingskosten bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, laatste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”.

Art. 15.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 16.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 17.
De artikelen 8, 9, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt worden opgeheven.

Art. 18.
Deze afdeling heeft uitwerking op 1 juli 2003.