Art. 10.
In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid, worden de woorden “zoals berekend overeenkomstig artikel 4” vervangen door de woorden “met name de som van de jaarlijkse bedragen bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 2 van dit besluit, zoals berekend overeenkomstig deze bepalingen”;
het tweede lid wordt opgeheven.