Art. 13.
In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende:
(...)