Art. 14.
In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 1 worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, eerste lid, worden de woorden “15 % van de globale begroting bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “15 % van de jaarlijkse werkingskosten bedoeld in artikel 4, § 1,”;
in § 3, laatste lid, worden de woorden “bedoeld in artikel 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4, § 1,”.