Art. 15.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
(...)