Art. 16.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7ter ingevoegd, luidende:
(...)