Afdeling 3.
Koninklijk besluit van 26 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt


Art. 19.
In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, wordt een tweede lid ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 20.
In het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, worden de woorden “netbeheerder” en “netbeheerders” respectievelijk vervangen door de woorden “leverancier” en “leveranciers”.

Art. 21.
Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 22.
Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
(...)

Art. 23.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 24.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 25.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3quater ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 26.
In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in § 3 worden de woorden “van de eerste maand van het lopende jaar” en “van de maand januari van het lopende jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
in § 4 worden de woorden “van de laatste maand van het vorige jaar” en “van de maand december van het vorig jaar” respectievelijk vervangen door de woorden “van de voorlaatste maand van het jaar t - 1” en “van de maand november van het jaar t - 1”;
de volgende paragraaf wordt toegevoegd:
(...)

Art. 27.
Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen:
(...)

Art. 28.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
§ 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
in § 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4”.

Art. 29.
Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 30.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
(...)

Art. 31.
Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 32.
Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 33.
In hetzelfde besluit wordt een bijlage ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij deze wet.

Art. 34.
Deze afdeling en de bijlage bij deze wet hebben uitwerking op 1 oktober 2005.