Art. 23.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende:
(...)