Art. 24.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende:
(...)