Art. 25.
In hetzelfde besluit wordt een artikel 3quater ingevoegd, luidende:
(...)