Art. 28.
In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
§ 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
in § 2 worden de woorden “bedoeld in artikel 4, §§ 1, 3 en 4” vervangen door de woorden “bedoeld in artikel 4”.