Art. 35.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2003, wordt aangevuld als volgt:
(...)