Art. 11.4.4. Samenwerking

§ 1.

De MiNa-Raad kan, voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, een beroep doen op deskundige derden, al dan niet tegen betaling.

 

§ 2.

De MiNa-Raad kan bij het vervullen van zijn opdracht onder meer volgende samenwerkingsvormen aangaan :

samenwerking met vergelijkbare adviesorganen buiten het Vlaamse Gewest, om informatie en ideeėn uit te wisselen over het intergewestelijke, het nationale, het Europese en het internationale milieubeleid en het beleid inzake het milieuaspect van duurzame ontwikkeling;
samenwerking met andere strategische adviesraden van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap, om over beleidsaangelegenheden te adviseren die verschillende beleidsdomeinen overspannen;
samenwerking met provinciale en gemeentelijke milieuadviesraden, om informatie en ideeėn uit te wisselen over het Vlaamse, het provinciale of het gemeentelijke milieubeleid.