Afdeling IV.5.2.


A.


Art. IV.5.2.1.
[...]

Art. IV.5.2.2.
[...]

Art. IV.5.2.3.
[...]

Art. IV.5.2.4.
[...]

B.


Art. IV.5.2.5.
[...]

Art. IV.5.2.6.
[...]

C.


Art. IV.5.2.7.
[...]