Art. 9ter.

Na advies van de commissie en in samenspraak met de netbeheerder bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :

de vereisten inzake onafhankelijkheid van de personeelsleden en van het directiecomité van de netbeheerder ten opzichte van de gebruikers van het net en tussenpersonen;
de voorzorgsmaatregelen die door de netbeheerder moeten worden genomen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens en andere vertrouwelijke gegevens  betreffende de netgebruikers; 
maatregelen ter voorkoming van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers en, in het bijzonder, elke discriminatie ten gunste van met de netbeheerder verbonden ondernemingen; 
de eventuele verplichting van de netbeheerder om te aanvaarden dat geschillen betreffende transmissieaangelegenheden, die onder meer betrekking kunnen hebben op de toegang tot het transmissienet, de toepassing van het technisch reglement of de tarieven bedoeld in artikelen 12 tot 12quinquies, worden voorgelegd aan de Geschillenkamer bedoeld in artikel 29.