Onderafdeling 4.
Erkenningsvoorwaarden voor opleidingscentra


Art. 20.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren, vermeld in artikel 6, 4°, a):

naargelang de gewenste erkenning de cursussen van het eerste, het tweede of het overgangsniveau, met inbegrip van de examens, organiseren, waarvan de programma’s minstens beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;
over in de materie onderlegde docenten beschikken die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten, of die meer dan drie jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie;
over een opvolgingscommissie beschikken die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt. [...]

 


Art. 21.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake vloeibare brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, b) :

beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake vloeibare brandstof met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43, § 1, te organiseren;
beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht. Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1°. Het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
a)  de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus vloeibare brandstof en die actief is in het vak; 
b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 1°. Het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus vloeibare brandstof die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

 


Art. 22.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake gasvormige brandstof, vermeld in artikel 6, 4°, c) :

beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake gasvormige brandstof module GI of de modules GI en GII met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/1, § 1 en § 2, te organiseren;
beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht. Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 2°. Het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
a) de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus gasvormige brandstof en die actief is in het vak;
b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 2°. Het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus gasvormige brandstof die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

Art. 23.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de verwarmingsaudit, vermeld in artikel 6, 4°, d) :

erkend zijn als opleidingscentrum vloeibare brandstof of gasvormige brandstof als vermeld in artikel 6, 4°, b) of c); 
beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake de verwarmingsaudit met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/2, § 1, te organiseren; 
beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht. Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 3°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft;
een examenjury samenstellen, waarbij ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :
a) de jury bestaat uit minstens twee specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als technicus verwarmingsaudit en die actief is in het vak;
b) minstens één jurylid beschikt over een erkenning als technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 3°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het jurylid jureert;
c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende technicus verwarmingsaudit die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

 


Art. 24.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, vermeld in artikel 6, 4°, e) :

beschikken over degelijke procedures om de opleiding of de opleiding en de bijscholing inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/3, § 1, te organiseren;
beschikken over bevoegd technisch personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht. Het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als stookolietechnicus als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 4°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft;
een examenjury samenstellen, waarbij ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 
a) de jury bestaat uit minstens drie specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master of een bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding als vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een persoon met minstens tien jaar ervaring in de materie die erkend is als stookolietechnicus en die actief is in het vak;
b) minstens twee juryleden beschikken over een erkenning als stookolietechnicus als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 4°. Het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
c) minstens een van de leden van de examenjury is een erkende stookolietechnicus die extern is aan het opleidingscentrum en die actief is in de verwarmingswereld.

 


Art. 24/1.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 6, 4°, f) :

beschikken over degelijke procedures om de opleiding en de bijscholing met het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/4, § 1 en § 2, te organiseren, waarbij alleen de personen tot de opleiding worden toegelaten die voldoen aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd;
het personeel dat belast wordt met het onderricht, beschikt over een erkenning als airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6°;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 
a) de examenjury bestaat uit minstens twee specialisten in de onderwezen vakken en staat onder het voorzitterschap van een master in de ingenieurswetenschappen, master in de bioingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen, bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering, of een persoon met minstens drie jaar praktijkervaring in de koelsector;
b) minstens één examenjurylid beschikt over een erkenning als airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 32, § 2, eerste lid, 6°.

 


Art. 24/2.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, vermeld in artikel 6, 4°, g) :

de cursussen en de examens organiseren, waarvan het programma minstens beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd;
over in de materie onderlegde docenten beschikken die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten, of die meer dan vijf jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie;
over een opvolgingscommissie beschikken die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt.

 


Art. 24/3.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en van het actualisatie-examen, vermeld in artikel 6, 4°, h):

beschikken over degelijke procedures om het examen in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV, vermeld in artikel 43/6, §1, en het actualisatie-examen, vermeld in artikel 43/6, §2, te organiseren;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen, bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering, of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over koeltechniek;
b) minstens drie juryleden, respectievelijk twee juryleden, beschikken over een erkenning als koeltechnicus als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 7°, in geval van een examen van categorie I, II of III, respectievelijk categorie IV of actualisatie-examen. Het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
c) minstens een van de leden van de examenjury is extern aan het opleidingscentrum en actief in de koelsector. Deze voorwaarde is niet van toepassing in geval van een actualisatie-examen.

Art. 24/4.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, vermeld in artikel 6, 4°, i):

beschikken over degelijke procedures om het examen, vermeld in artikel 43/7, §1, te organiseren;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over brandbeveiligingsapparatuur;
b) minstens twee leden van de examenjury zijn specialisten in de materie over brandbeveiligingsapparatuur;
c) minstens een van de leden van de examenjury is extern aan het opleidingscentrum en actief in de brandbeveiligingsapparatuursector.

Art. 24/5.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor elektrische schakelinrichtingen, vermeld in artikel 6, 4°, j):

beschikken over degelijke procedures om het examen, vermeld in artikel 43/8, §1, te organiseren;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de jury bestaat uit minstens twee personen van wie een wordt aangewezen als voorzitter;
b) de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden:
1) in het bezit zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
2) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
3) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
c) de persoon die de jury bijstaat tijdens het praktijkgedeelte van het examen, heeft praktijkervaring met de toestellen waarop het examen plaatsvindt.

Art. 24/6.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor apparatuur die oplosmiddelen bevat, vermeld in artikel 6, 4°, k):

beschikken over degelijke procedures om [...] het examen, vermeld in artikel 43/9, §1, te organiseren;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de voorzitter van de examenjury is master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens met betrekking tot de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen;
b) minstens twee leden van de examenjury zijn specialisten in de materie over het terugwinnen van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit apparatuur.

Art. 24/7.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l):

beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het bijhorende examen, vermeld in artikel 43/10, §1, te organiseren;
het personeel dat belast wordt met het theoretische en praktische onderricht, beschikt over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 11°, en staat onder leiding van een persoon die in het bezit is van een bachelor in de autotechnologie, een master in de ingenieurswetenschappen, een master in de industriële wetenschappen of een master in de bio-ingenieurswetenschappen, of van een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het geven van opleidingen in die materie. Het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar het personeelslid onderricht geeft;
een examenjury samenstellen, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) er is altijd minstens één jurylid aanwezig per vier cursisten die het praktisch onderdeel van het examen gelijktijdig afleggen;
b) er wordt altijd een jurylid aangewezen als voorzitter;
c) de juryleden voldoen ten minste aan een van de volgende voorwaarden:
1) in het bezit zijn van een bachelor in de autotechnologie, master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
2) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;
3) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in de bijlage bij verordening nr. 307/2008;
d) minstens de helft van de juryleden beschikt over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen als vermeld in artikel 32, §2, eerste lid, 11°. Het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen werd behaald in een ander opleidingscentrum dan waar ze jureren;
e) minstens één jurylid heeft praktijkervaring met de toestellen die worden gebruikt bij het examen.