Art. 25.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5:

1 voor de aangevraagde pakketten over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest beschikken, gegeven op basis van de evaluatie van beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of rele stalen die door een referentielaboratorium ter beschikking gesteld zijn en die door de aanvrager uitgevoerd zijn, of op basis van de evaluatie van een technische proef. De beproevingen, monsternemingen, metingen en analyses op typemonsters van referentiestalen of rele stalen of de technische proef zijn uitgevoerd volgens de methoden, vermeld in artikel 45. Een gedeelte van een pakket of een volledig pakket wordt beoordeeld:
a) in geval van een ringtest op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 1, die bij dit besluit is gevoegd. Alleen de resultaten van ringtesten die georganiseerd zijn conform de voorwaarden, vermeld in bijlage 10/1, die bij dit besluit is gevoegd, komen in aanmerking voor evaluatie;
b) in geval van een technische proef op basis van de evaluatie van de criteria, vermeld in bijlage 10, hoofdstuk 2, die bij dit besluit is gevoegd;
2 voor ten minste n parameter per discipline waarvoor het laboratorium de erkenning aanvraagt, over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikken voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45. Als het laboratorium over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikt voor een parameter waarvoor het al een erkenning heeft verkregen en die deel uitmaakt van dezelfde discipline als de parameter waarvoor het de erkenning aanvraagt, wordt deze erkenningsvoorwaarde als vervuld beschouwd;
3 voor de overige parameters die het voorwerp uitmaken van de erkenningsaanvraag, beschikken over:
a) hetzij een ISO/IEC 17025-accreditatie voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45;
b) hetzij een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO/IEC 17025 voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45.

In de volgende gevallen is het laboratorium vrijgesteld van de erkenningsvoorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2 en 3, a), op voorwaarde dat het beschikt over een gunstige beoordeling van het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van ISO/IEC 17025 voor de te volgen methoden, vermeld in artikel 45:

1 een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, a), dat alleen erkend wil worden voor het pakket W.1, vermeld in bijlage 3, 1, die bij dit besluit is gevoegd;
2 een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, b), dat alleen erkend wil worden voor het pakket L.11.1, L.11.2, L.11.3 of L.18, vermeld in bijlage 3, 2, die bij dit besluit is gevoegd;
3 een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, d), dat alleen erkend wil worden voor het pakket M-M1, M-M3, M-M5 of M-M6, vermeld in bijlage 3, 4, die bij dit besluit is gevoegd;
4 een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e), dat alleen erkend wil worden voor het pakket MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5, MA.6, MA.7.1 of MA.7.2, vermeld in bijlage 3, 5, die bij dit besluit is gevoegd.

De gunstige beoordeling, vermeld in het eerste lid, 1, en 3, b), en het tweede lid, mag niet ouder zijn dan n jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.

Een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e) en f), kan maximaal 10% van de parameters van een pakket uitbesteden aan andere laboratoria, op voorwaarde dat het pakket tien of meer parameters bevat. De laboratoria waaraan de parameters worden uitbesteed, moeten erkend zijn voor de analyse van de desbetreffende parameters en moeten de analyses zelf uitvoeren.