Art. 28.

§ 1.

De bevoegde afdeling of het één-loket, als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, stuurt een ontvangstbevestiging naar de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de indiening van de aanvraag. De ontvangstbevestiging bevat:

de datum waarop de aanvraag is ontvangen;
in voorkomend geval, de gegevens en documenten die de aanvrager aan het dossier moet toevoegen opdat de aanvraag volledig zou zijn;
de termijn waarbinnen de beslissing genomen moet worden;
in voorkomend geval, de vermelding dat de termijn, vermeld in 3°, pas begint te lopen op het moment dat alle ontbrekende documenten zijn ingediend;
de vermelding van de beschikbare rechtsmiddelen, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te respecteren formaliteiten en termijnen.

 

Een aanvraag die onvolledig bevonden wordt en waaraan door de aanvrager binnen een termijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na de indiening van de aanvraag, geen gegevens of documenten worden toegevoegd opdat de aanvraag volledig zou zijn, wordt definitief onvolledig geacht. De bevoegde afdeling brengt de aanvrager daarvan op de hoogte.

 

§ 2.

De bevoegde afdeling onderzoekt de aanvraag tot erkenning. De bevoegde afdeling vraagt advies aan de volgende overheidsorganen:

voor de aanvragen tot erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van geluidshinder en aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van milieueffectrapportage;

voor de aanvragen tot erkenning als MER-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, d): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van milieueffectrapportage.
Voor de volgende disciplines wordt een aanvullend advies gevraagd aan:   
a) mens, deeldomeinen:
1) gezondheid: de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid; 
2) [...]
3) mobiliteit: de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4) ruimtelijke aspecten: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening;

b)

fauna en flora: het Agentschap voor Natuur en Bos;  

c)

bodem: deeldomeinen:  

1)

pedologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van bodembescherming, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer; 

2)

geologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer; 

d)

water, deeldomeinen:
1) geohydrologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen, de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van grondwaterhydrologie, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;
2) oppervlakte- en afvalwater: de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterbeheer, en de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterverontreiniging;
3) mariene waters: de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterverontreiniging;

e)

lucht, deeldomeinen:  

1)

geur: de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging; 

2)

luchtverontreiniging: de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging [...]; 

f)

[...]

g)

geluid en trillingen: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van geluidshinder; 

h)

klimaat: de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging;  

i)

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: het agentschap Onroerend Erfgoed;  

voor de aanvragen tot erkenning als VR-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, e): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van veiligheidsrapportage;   

voor de aanvragen tot erkenning als laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van bodembescherming;   

voor de aanvragen tot erkenning als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, a), voor de disciplines, vermeld in artikel 6, 7°, a), 3) tot en met 5): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van de natuurlijke rijkdommen.

voor de aanvragen tot erkenning als MER-coördinator als vermeld in artikel 6, 1°, g): de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van milieueffectrapportage.

 

De bevoegde afdeling vraagt voor de aanvragen tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), advies aan een instantie die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt als het opleidingscentrum zich daarmee akkoord heeft verklaard in zijn erkenningsaanvraag. Die instantie keurt dan, samen met de bevoegde afdeling, de opleidingscentra voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), in het Vlaamse Gewest.


De leidend ambtenaar van het departement wijst de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, aan.

 

§ 3.

Als het advies, vermeld in paragraaf 2, niet wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van het verzenden van het verzoek om advies, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

 

§ 4.

De bevoegde afdeling kan aanvullende adviezen of inlichtingen van andere overheden en organisaties inwinnen als ze dat nodig acht.

 

§ 5.

Als de aanvrager vraagt om gehoord te worden of de bevoegde afdeling het nuttig acht, organiseert de bevoegde afdeling een hoorzitting waarop de aanvrager wordt uitgenodigd.

 

§ 6.

Voor de aanvraag tot erkenning als vermeld in artikel 6, 1°, a) tot en met e) en g), 3°, a), 4°, a) tot en met f) en h) tot en met l), 5°, a) tot en met d), en 7°, a) en c), geeft de bevoegde afdeling een gemotiveerd eindadvies en maakt ze een voorstel van beslissing.