Art. 29.

§ 1.

De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort of zijn afgevaardigde, neemt een beslissing tot het volledig of gedeeltelijk weigeren of verlenen van de erkenning binnen een termijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de indiening van het volledige dossier door de aanvrager.

 

§ 2.

De leidinggevende ambtenaar van het agentschap of departement waartoe de bevoegde afdeling behoort of zijn afgevaardigde, kan indien noodzakelijk de termijn, vermeld in paragraaf 1, met maximaal dertig dagen verlengen. De bevoegde afdeling, als de aanvraag elektronisch werd ingediend het één-loket, brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing tot termijnverlenging voor de normale beslissingstermijn is verstreken.

 

§ 3.

De beslissingstermijnen, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden voor de toepassing van dit besluit geacht termijnen van orde te zijn.

 

§ 4.

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde termijn.