Art. 37.

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, vermeld in artikel 6, 1°, c), 1) en 2):

beschikt minstens over de apparatuur, vermeld in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd;
kan de nodige software voor het uitvoeren van zijn taken hanteren en de resultaten ervan correct interpreteren;
houdt een kwaliteitshandboek bij dat minstens de inhoud, vermeld in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd, bevat;
beschikt over de nodige vakliteratuur en gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning;
blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake de discipline geluid en trillingen door jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur te volgen;
keurt de sonometers die door de overheden, belast met de controle op de toepassing van de wet Geluidshinder en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden aangeboden, en levert daarvan een attest af dat de deugdelijkheid en de nauwkeurigheid van de apparatuur waarborgt voor een periode van twaalf maanden;
heeft geen rechtstreeks belang in een bedrijf dat apparaten, toestellen of andere akoestische producten die met geluidsmeting of lawaaibestrijding te maken hebben, fabriceert of verhandelt.
houdt de logboeken en de procedures, vermeld in bijlage 7/1, die bij dit besluit is gevoegd, ten minste vijf jaar bij;
kalibreert de meetapparatuur op de tijdstippen die hieronder aangegeven worden, en houdt de resultaten daarvan bij in een logboek :
a) eerstelijnskalibratie : ijking van meetapparatuur voor en na elke meting;
b) tweedelijnskalibratie : jaarlijkse reciproque ijking van meetapparatuur met behulp van een extern gekalibreerd referentiemeetapparaat;
c) derdelijnskalibratie : tweejaarlijkse externe ijking van een referentiemeetapparaat;
10° houdt de meetgegevens van onderzoeken in het kader van de erkenning ten minste vijf jaar bij. 
11°

mag zijn erkenning niet gebruiken als:

a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon; 
c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad is met de opdrachtgever; 
d) er financiėle banden zijn tussen hem en de opdrachtgever; 
e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.