Art. 42.

Het erkende opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieuco÷rdinatoren, vermeld in artikel 6, 4░, a):

1░ beschikt over de nodige infrastructuur (leslokalen, didactisch materiaal, bibliotheek) om de cursist in staat te stellen de nodige kennis en bekwaamheid te verwerven voor het vervullen van de taken van de milieuco÷rdinator;
2░ aanvaardt alleen cursisten die voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:
a) voor de aanvullende vorming van het eerste niveau: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten;
b) voor de aanvullende vorming van het tweede niveau: het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten;
c) voor de overgangscursussen van het tweede niveau naar het eerste niveau: het getuigschrift van aanvullende vorming voor milieuco÷rdinatoren van het tweede niveau bezitten;
3░ kan op basis van de opleiding die ze tot dan toe al hebben genoten, de cursisten vrijstelling verlenen van het volgen van bepaalde onderdelen van de aanvullende vorming. De vrijstelling geldt niet voor het maken van een eindwerk;
4░ brengt het departement, minstens ÚÚn maand vooraf op de hoogte van de datum van de examens en van de bespreking van de eindwerken. Een lijst met de vermelding van de titels van de eindwerken wordt gelijktijdig met de lijst van voormelde data aan het departement, bezorgd. Het departement, kan zetelen in de examen- of eindwerkjury;
5░ stelt ten minste tweemaal per jaar een verslag op over de inhoudelijke werking van de opvolgingscommissie die waakt over de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen. Dit verslag omvat minimaal een beschrijving van de vergadering en activiteiten, en wordt aan het departement, bezorgd;
6░ nodigt het departement, uit op elke vergadering van de opvolgingscommissie. Het afdelingshoofd van het departement, of zijn afgevaardigde maken van rechtswege deel uit van de opvolgingscommissie;
7░ moet, als daarom wordt verzocht door het departement,ápersoneelsleden de mogelijkheid bieden om de opleidingen en examens bij te wonen.