Art. 55.

§ 1.

De erkenning vervalt van rechtswege op de dag dat de erkenninghouder aan de bevoegde afdeling de stopzetting van het gebruik van de erkenning meedeelt.

 

§ 1/1.

De erkenning als laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a), voor een deeldomein van een pakket vervalt van rechtswege als het deeldomein niet meer vastgelegd is door de minister.

 

§ 2.

De erkenning van een airco-energiedeskundige als vermeld in artikel 6, 1°, f), of een technicus als vermeld in artikel 6, 2°, a) tot en met d), vervalt ook in een van de volgende gevallen :

1°  als hij de bijscholing niet heeft gevolgd; 
2°  als de erkende persoon niet tijdig slaagt voor de proef inzake de bijscholing.

 

In dat geval moet, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend, de airco-energiedeskundige of de technicus de bijscholing volgen en slagen voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 39/1, eerste lid, 6°, respectievelijk artikel 40, eerste lid, 3°.

 

§ 2/1.

De erkenning van een deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, c), d) of e) of g, of een milieucoördinator als vermeld in artikel 6, 3°, a), vervalt ook als hij gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren het totale aantal te volgen uren van de bijscholing niet gevolgd heeft.

 

In dat geval moet hij, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend, het resterende aantal nog te volgen uren van de bijscholing volgen.

 

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 2°, of § 2, 2°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2016, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen.

 

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 3°, of § 2, 3°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2000, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen.

 

§ 2/2.

Een erkenning is van rechtswege geschorst als de retributie, vermeld in artikel 54/1, §2, na ingebrekestelling van de erkende persoon niet wordt betaald. De schorsing van de erkenning gaat in dertig dagen na de datum van de verzending van de ingebrekestelling en duurt tot de dag waarop de retributie betaald wordt. De erkenning vervalt van rechtswege als de retributie nog altijd niet betaald is dertig dagen na de datum van de aanvang van de schorsing van de erkenning.

 

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 2°, of § 2, 2°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2016, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen.

 

Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 9 en 13 van dit besluit zijn de bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 18, § 1, 3°, of § 2, 3°, niet van toepassing voor milieucoördinatoren die erkend zijn op basis van een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2000, en die opnieuw een erkenning willen verkrijgen nadat hun erkenning van rechtswege is vervallen.

 

§ 2/3.

 

De erkenning van een koeltechnicus als vermeld in artikel 6, 2°, e), vervalt ook als hij niet tijdig slaagt voor het actualisatie-examen.

 

In het geval, vermeld in het eerste lid, moet de koeltechnicus slagen voor het actualisatie-examen, vermeld in artikel 40/1, 4°, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend.

 

§ 3.

In afwijking van paragraaf 2, 2/1 en 2/3 vervalt de erkenning niet van rechtswege als de bevoegde afdeling beslist, op basis van de door de erkende persoon voor te leggen bewijzen, dat hij om redenen van overmacht niet in staat was de bijscholing te volgen of de proef af te leggen. Als de bevoegde afdeling tot die beslissing komt, zal ze de erkende persoon een nieuwe termijn opleggen waarbinnen die de bijscholing moet volgen of met gunstig gevolg de proef moet afleggen, opdat zijn erkenning niet van rechtswege zou vervallen.

 

§ 3/1.

De erkenning van een bodemsaneringsdeskundige als vermeld in artikel 6, 6°, vervalt van rechtswege in de volgende gevallen :

als het gaat om een bodemsaneringsdeskundige van type 1 : hij beschikt gedurende een periode van negentig opeenvolgende dagen niet over minstens één persoon met een individuele handtekeningsbevoegdheid als vermeld in artikel 53/4, § 2, eerste lid;
als het gaat om een bodemsaneringsdeskundige van type 2 : hij beschikt gedurende een periode van negentig opeenvolgende dagen niet over minstens één persoon met een individuele handtekeningsbevoegdheid als vermeld in artikel 53/4, § 2, tweede lid.

 

§ 4.

De bevoegde afdeling brengt de persoon op de hoogte van de schorsing of het  verval van rechtswege van zijn erkenning.