Bijlage 3. Lijst met pakketten voor de laboratoria, vermeld in artikel 6, 5°, van dit besluit

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, a):

W.1 monsternemingen, inclusief conservering, transport en metingen ter plaatse:
W.1.1 ogenblikkelijke staalname (aan kraan) van water:

W.1.1.1

voor chemische analyses
W.1.1.2 voor bacteriologische analyses
 

Pakket W.1.1 is een uitbreiding van pakket W.1.5.1. 

W.1.2 ogenblikkelijke staalname (schepstaal) van water
W.1.3 tijds- en/of debietsgebonden staalname
W.1.4 staalname van water uit peilbuizen:
W.1.4.1  met ondiepe <30m) waterstand
W.1.4.2  met diepe (≥ 30 m) waterstand 
  De pakketten onder W.1.4 zijn telkens een uitbreiding van pakket W.1.5.1 en W.1.5.2.
W.1.5 meting ter plaatse van de volgende parameters:
W.1.5.1 

temperatuur 

W.1.5.2 zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid
W.1.6 meting ter plaatse van opgeloste zuurstof
W.1.7

meting ter plaatse van vrije chloor en gebonden chloor

W.1.8

afmeting zwevende stoffen

W.1.9 [...]
W.2 organoleptische parameters in water, bestemd voor menselijke consumptie:
W.2.1 kleur, troebelingsgraad en de kwalitatieve bepaling van reuk en smaak
W.2.2 de kwantitatieve bepaling van reuk en smaak
W.3 anorganische fysicochemische parameters:
W.3.1 chloride, sulfaat, nitraat, nitriet, totaal orthofosfaat, opgelost fluoride en ammonium
W.3.2 natrium, calcium, kalium, magnesium en totale hardheid
W.3.3 zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid
W.3.6 alkaliniteit 
W.3.7 totaal anorganisch gebonden fluoride
W.3.8 saturatie-index
W.4 metalen 
W.4.1 standaardreeks:
W.4.1.1 kwik
W.1.1.2 cadmium, lood, arseen, chroom, nikkel, koper, zink, antimoon, seleen, mangaan, ijzer en aluminium
W.4.2 aanvullende elementen:
W.4.2.1 zilver
W.4.2.2 vanadium
W.4.2.3 barium
W.4.2.4 molybdeen
W.4.2.5 tin
W.4.2.6 titanium
W.4.2.7 kobalt
W.4.2.8 boor
W.4.2.9 tin inclusief tindioxide
W.4.2.10 titanium inclusief titaniumdioxide
W.4.2.11 cerium
W.4.2.12 aluminium inclusief dialuminiumtrioxide
W.4.2.13 cerium inclusief ceriumdioxide
W.5 algemene verontreinigingsparameters:
W.5.1

BZV, CZV, Kjeldahlstikstof, bezinkbare stoffen, zwevende stoffen, (totaal) fosfor en totaal stikstof

W.5.2

minerale olie met gaschromatografie (met vlamionisatie-detectie)

W.5.3

perchloorethyleenextraheerbare stoffen en perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen (infraroodspectrometrische bepaling)

W.5.4 petroleumetherextraheerbare stoffen (gravimetrische bepaling)
W.5.5 TOC als verschilmeting (TOC = TC-TIC)
W.5.6

TOC als sommeting (TOC = POC + NPOC)

W.5.7 NPOC
W.5.8

totaal cyanide

W.5.9 vrije cyanide
W.5.10 opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide
W.5.11 fenolindex 
W.5.12 chroom (VI)
W.5.13 [...]
W.5.14 [...]
W.5.15 [...]
W.5.16

oxideerbaarheid

W.5.17 ureum
W.5.18 bromaat
W.5.19 kleur van afvalwater
W.6

organische groepsparameters

W.6.1

extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)

W.6.2 adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)
W.6.3 purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX)
W.7 specifieke organische stoffen:
W.7.1 vluchtige organische halogeenverbindingen en monocyclische aromatische koolwaterstoffen
W.7.2 matig vluchtige organische halogeenverbindingen, uitgezonderd polychloorbifenylen en organochloorpesticiden
W.7.3 fenolen
W.7.5 polychloorbifenylen 
W.7.6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen
W.7.7 polychloordibenzodioxines en polychloordibenzofuranen
W.7.8 gebromeerde brandvertragers
W.7.9 organofluorverbindingen
W.7.10 organotinverbindingen
W.7.11 organochloorpesticiden
W.7.12 organofosforpesticiden
W.7.13 triazinetype herbiciden
W.7.14 uronen (fenylurea), carbamaten en anilides
W.7.15 zure herbiciden
W.7.16 glyfosaat en AMPA 
W.7.17

pesticiden, opgenomen in WAC/IV/A/027 of WAC/IV/A/028, die niet behoren tot de overige pakketten onder W.7.

W.7.19 [...]
W.7.19.1  [...]
W.7.20 ftalaten
W.8 bacteriologische parameters
W.8.1 totaal kiemgetal (22 °C, 36 °C), coliformen, Escherichia coli en enterokokken
W.8.2 Salmonella
W.8.3 Legionella pneumophila en Legionella species
W.8.4

coagulase positieve stafylokokken

W.8.5  Clostridium perfringens 
W.8.6  Pseudomonas aeruginosa 
W.9. hydrobiologische parameters:
W.9.1 biodiversiteitsindexen: Belgische biotische index (BBI) en multimetrische macro-invertebratenindex Vlaanderen (MMIF)
W.9.2

ecotoxiciteit:

W.9.2.1 acute toxiciteit voor watervlooien
W.9.2.2 acute toxiciteit voor vissen
W.9.2.3

groei-inhibitie voor eencellige algen

W.9.2.4

inhibitie van de bioluminescentie in Vibrio fischeri

W.9.2.5 elimineerbaarheid via de Zahn-Wellens test
W.10

andere monsternemingen, analyses, metingen of beproevingen:

W.10.1

chlorofyl A

W.10.2 kwalitatieve karakterisatie van minerale olie met GC-MS
  W.10.3 oppervlakteactieve stoffen
  W.10.3.1 kationische oppervlakteactieve stoffen
  W.10.3.2 anionische oppervlakteactieve stoffen
  W.10.3.3 niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, b):
L.1 monsterneming en analyse met testbuisjes van afgassen (emissie) en omgevingslucht (immissie) in daartoe geëigende situaties
L.2

emissiemetingen - basispakket: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide, koolstofmonoxide en vluchtige organische componenten als totaal organische koolstof

L.3 emissiemetingen - stookinstallaties tot 10 MW: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide en koolstofmonoxide
L.4 emissiemetingen - monsterneming en analyse van zware metalen:
  L.4.1 Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg als totaalgehalte (als som van stof- en gasvormig) en als gehalte stofvormig
  L.4.2 andere metalen, als totaalgehalte (als som van stof- en gasvormig):
    L.4.2.1 Be 
    L.4.2.2 Ti
    L.4.2.3 In
    L.4.2.4 Mo
 

De pakketten onder L.4.2 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.4.1

  L 4.3 Pt (gehalte stofvormig)
 

Pakket L.4.3 is een uitbreiding van pakket L.4.1

  L.4.4

specifieke metaalverbindingen:

    L.4.4.1

arseenwaterstof

    L.4.4.2 Cr(VI)-verbindingen zoals calciumchromaat
    L.4.4.3 Cr(III)-chromaat, zinkchromaat en strontiumchromaat
    L.4.4.4 arseentrioxide en arseenpentoxide
    L.4.4.5 arseenzuren en hun zouten
 

De pakketten onder L.4.4 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.4.1

L.5

emissiemetingen - monsterneming en analyse van anorganische stoffen:

  L.5.1 gasvormige anorganische chloorverbindingen als HCl
  L.5.2

natchemische bepaling van zwaveloxiden SOx

  L.5.3

chloor

  L.5.4 NH3O
  L.5.5 waterstofsulfide
  L.5.6 broom en zijn damp- of gasvormige verbindingen, uitgedrukt als HBr
  L.5.7

cyaanwaterstof

  L.5.8

N2O

  L.5.9 bemonstering van stofdeeltjes met specifieke grootte (PM10 en PM2,5)
  L.5.10 chloorcyaan
  L.5.11 fosgeen
  L.5.12

fosforwaterstof

  L.5.13 hydrazine
  L.5.14 natchemische bepaling van zwaveltrioxide SO3:
  L.5.14.1 voor procesemissies
  L.5.14.2 voor verbrandingsgassen
  L.5.15 gasvormige anorganische fluorverbindingen als HF
L.6

emissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige organische stoffen (VOS) - basispakket VOS: aromatische koolwaterstoffen, paraffinische koolwaterstoffen, alifatische halogeenkoolwaterstoffen, esters, ketonen, alcoholen en ethers

L.7 emissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen:
  L.7.1

olefinische koolwaterstoffen

  L.7.2 glycolethers
  L.7.3 chloorbenzenen en chloortoluenen
  L.7.4

methylmethacrylaat

  L.7.5

naftaleen

  L.7.6

dimethylformamide

  L.7.7

pinenen

  L.7.8 N-methylpyrrolidon
 

De pakketten onder L.7 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.6.

L.8

emissiemetingen - monsterneming en analyse van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS):
  L.8.1 ZVOS met uitzondering van methaan, ethyleenoxide en vinylchloride
  L.8.2

methaan

  L.8.3 ethyleenoxide
  L.8.4

vinylchloride

L.9 emissiemetingen - monsterneming en analyse van weinig vluchtige organische stoffen:
  L.9.1 dioxines (PCDD's en PCDF's) 
  L.9.2

dioxineachtige PCB's

  L.9.3 PCB's
  L.9.4 polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's)
 

De pakketten onder L.9 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.2.

L.10

emissiemetingen - monsterneming en analyse van reactieve organische stoffen:

  L.10.1 formaldehyde 
  L.10.2 andere aldehydes dan formaldehyde
  L.10.3

fenol

  L.10.4 alifatische amines
  L.10.5 zwavelkoolstof 
  L.10.6 carbonzuren
 

L.10.7

isocyanaten
  L.10.8 maleïnezuuranhydride
  L.10.9 thio-alcoholen (mercaptanen) en thio-ethers
L.11 bepaling van niet-geleide emissies:
  L.11.1 uitvoeren van lekdetectieprogramma's (LDAR) en emissiebepaling
  L.11.2 meting van andere diffuse bronnen: te specificeren
  Pakket L.11.2 is een uitbreiding van een pakket onder L.4, L.5, L.6, L.7, L.8, L.9, L.10, L.15 en L.17. 
  L.11.3 gebruik van Optical Gas Imaging bij lekdetectie
L.12 immissiemetingen:
 

L.12.1

de continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, ozon en zwevend stof met specifieke groottekarakteristiek PM10 en PM2,5

  L.12.2 bepaling van neervallend stof
  L.12.3 bepaling van de volgende metalen in neervallend stof en zwevend stof: Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg
  L.12.4 bepaling van gasvormig kwik in omgevingslucht
L.13 immissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige en zeer vluchtige stoffen ((Z)VOS) in omgevingslucht:
  L.13.1 benzeen 
  L.13.2 vinylchloride
L.14 immissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen en andere stoffen:
  L.14.1

vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fenantheen, antraceen en fluoreen

  L.14.2 niet-vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's): fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen, indeno(1,2,3,c,d)pyreen en dibenzo(a,h)anthraceen
  L.14.3 dioxines (PCDD's en PCDF's):
    L.14.3.1  gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas
   

L.14.3.2

 als depositie in neerslagkruik
  L.14.4 PCB's
  L.14.5 dioxineachtige PCB's
  L.14.6 BTEX: veldmeting met automatische monitoren
  L.14.7 HF en HCl
  L.14.8 SO2, NO2, O3 en BTEX door middel van passieve samplers en analyse
  L.14.9 NH3
L.15 bepaling van de belasting aan asbestvezels en andere vezels in omgevingslucht met behulp van elektronenmicroscopie
L.16 keuring en kalibratie van vast opgestelde apparatuur voor volgende metingen en bemonsteringen in emissies:
  L.16.1 anorganische gasvormige componenten
    L.16.1.1 O2
    L.16.1.2 CO 
    L.16.1.3 NOx 
    L.16.1.4 SO2 
    L.16.1.5 HCl 
    L.16.1.6 HF 
    L.16.1.7 NH3 
    L.16.1.8 N2O 
    L.16.1.9 Hg 
    L.16.1.10 Cl2
  L.16.2 stof 
  L.16.3 organische gasvormige componenten
    L.16.3.1 TOC via FID 
    L.16.3.2 fosgeen 
  L.16.4 lange termijnbemonstering van dioxines en PCB's
  De pakketten onder L.16 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.2 en van een pakket dat de desbetreffende parameter bevat.  
L.17 nemen van geurmonsters en uitvoeren van geuranalyses door middel van olfactometrie
L.18 bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen
L.19 meting van het NH3-verwijderingsrendement van gaswassers, opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen
L.20 monsterneming en analyse van trichlooramine in zwembadlucht
  L.21 monsterneming en analyse van tetrachlooretheen in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van tetrachlooretheen als reinigingsmiddel
  L.22 bepaling van het geurverwijderingsrendement van gaswassers en biofilters bij stallen
Pakket voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c): uitvoering van de volgende monsternemingen en bodemanalyses:   
  a) monsterneming en analyse van het organische koolstofgehalte (%OC) van de bodem
  b) monsterneming en analyse van de zuurtegraad (pH) van de bodem
  c) bepaling van de bodemtextuur op een van de volgende manieren:
    1) volgens de handmatige bepaling;
    2) volgens de granulometrische bepaling;
    3) volgens de handmatige en de granulometrische bepaling.

lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, d):

   M-B1 pakket bodem-stikstof, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem: 
    a) bepaling van het vochtgehalte; 
    b)  bepaling van nitraatstikstof;
    c)

bepaling van ammoniumstikstof.

  M-B2 pakket snel vrijkomende organische stikstof, voor het nemen van monsters, het uitvoeren van incubatieproeven en het uitvoeren van de volgende analyses voor het bepalen van de stikstofmineralisatie uit organische meststoffen:
    a) bepaling van het vochtgehalte van de bodem; 
    [...] [...]
    c) bepaling van ammoniumstikstof in de bodem;
    d) bepaling van nitraatstikstof in de bodem. 
 

Dit pakket is een uitbreiding van pakket M-B1.

  M-B3 pakket bodem-fosfor, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem: 
    a) bepaling van oxalaatextraheerbaar fosfaatgehalte (Pox); 
    b) bepaling van fosfaatbindend vermogen;
    c) bepaling van fosfaat in grond, extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL).
  M-B4

pakket bodem-overige parameters, voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op de bodem: 

    a) bepaling van het organische koolstofgehalte.
  M-M1 pakket meststoffen - voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters, van volgende meststoffen:
    a) vloeibare mest uit mestkelders;
    b) vloeibare mest bij simulatie van mesttransport;
    c) vaste mest.
  M-M2 pakket meststoffen-anorganische parameters, voor het uitvoeren van de volgende anorganische analyses op meststoffen: 
    a) bepaling van drogestofgehalte;
    b) bepaling van totale fosfor;
    c) bepaling van ammoniumstikstof;
    d) bepaling van totale stikstof.
  M-M3 pakket meststoffen-bemonstering voor microbiologische parameters, voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op het uitvoeren van microbiologische analyses.
  M-M4 pakket meststoffen-microbiologische parameters, voor het uitvoeren van de volgende microbiologische analyses op meststoffen:
    a) detectie van Escherichia coli;
    b) detectie van Enterococcacea;
    c) detectie van Salmonella;
    d) detectie van Clostridium perfringens.
  M-M5 pakket meststoffen -  voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters, van volgende meststoffen:
    a) behandelde mest;
    b) vloeibare mest uit een mestopslag andere dan een mestkelder.
  M-M6 pakket meststoffen - voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters, van vloeibare mest bij mesttransport.
  M-D1

pakket diervoeders, voor het nemen van monsters van diervoeders en het uitvoeren van de volgende analyses op diervoeders:

    a) bepaling van drogestofgehalte;
    b) bepaling van totale fosfor;
    c) bepaling van ruw eiwit.
lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, e) : 
  MA. monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en monstervoorbehandeling ter plaatse
  MA.2 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel
  MA.3 gebruik als bouwstof - vaste stoffen
  MA.4 verbranden
  MA.5 storten
  MA.6 eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten
  MA.7 asbest
  MA.7.1 asbest in hopen
  MA.7.2 asbest in lagen
   

A.2 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel

A.2.1 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - anorganische parameters :

  

zuurtegraad, droogrest/vocht, organische stof, totale stikstof, difosforpentoxide, nitraatstikstof en ammoniakale stikstof, geleidbaarheid

 

metalen (totaalconcentratie) :

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

 

A.2.2 gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - organische parameters :

  

BTEXS : benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen en styreen

alkanen: hexaan, heptaan en octaan

 

chloorkoolwaterstoffen :

monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen, 1,2-dichloorethaan, dichloormethaan, trichloormethaan, trichlooretheen, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen, vinylchloride, 1, 1, 1-trichloorethaan, 1, 1,2-trichloorethaan, 1, 1-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen

 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :

naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen

 

minerale olie

 

polychloorbifenylen (PCB) :

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

 

A.2.3  gebruik als meststof/bodemverbeterend middel - specifieke parameters :

  

steentjes, groter dan 5 mm


graad van verontreiniging (glas, metaal, kunststoffen) groter dan 2 mm

kiem krachtige zaden

fytotoxiciteit

rijpheidsgraad

stabiliteit met gesloten respirometer

 

A.3     gebruik als bouwstof

A.3.1  gebruik als niet-vormgegeven bouwstof :

  

droogrest

 

metalen (totaalconcentratie en uitloogbare fractie via de kolomtest) :  arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

 

BTEXS:

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen en styreen

 

alkanen:

hexaan, heptaan en octaan

 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :

naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen

 

minerale olie

 

polychloorbifenylen (PCB) :

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

 

A.3.2  gebruik als vormgegeven bouwstof :

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket A.3.1.

 

metalen (uitloogbare fractie met maximale beschikbaarheidstest en via de standtest) : arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink

 

pH, sulfaat, chloriden en calcium (via uitloging in de maximale beschikbaarheidstest en in de standtest)

 

geleidbaarheid (via uitloging in de standtest)

 

A.3.3 fysische verontreinigingen :

vlottende verontreinigingen, niet-vlottende verontreinigingen en glas

 

A.4 verbranden


droogrest, vlampunt, gloeiverlies, totaal organische koolstof (TOC), calorische waarde, pentachloorfenol (PCP), benzo(a)pyreen, chloriden, fluoriden, zwavel, extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

 

metalen (totaalconcentratie) : cadmium, thallium, kwik, antimoon, arseen, lood, chroom, kobalt, koper, mangaan, nikkel, vanadium en tin

 

polychloorbifenylen (PCB) :

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

 

A.5     storten

A.5.1  storten - algemene parameters :

 

droogrest, minerale olie met GC-FID, extraheerbare apolaire koolwaterstoffen met IR, gloeiverlies, totaal organische koolstof (TOC), totaal oplosmiddelen (aspecifiek), totaal extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX), steekvastheid (afschuifspanning)

 

metalen (totaalconcentratie) : arseen, thallium, kwik, cadmium, beryllium, barium, lood, chroom, koper, nikkel, zink, molybdeen, antimoon en seleen

 

vrije cyaniden

 

fluoriden

 

1-stapsschudproef met bepaling in eluaat van : pH, arseen, barium, lood, cadmium, chroom totaal, chroom VI, koper, nikkel, kwik, zink, molybdeen, antimoon, seleen, fluoride, cyanide (totaal), ammonium, nitriet, chloride, sulfaat, totaal opgeloste vaste stoffen (TOS), opgeloste organische koolstof (DOC), fenolindex

 

A.5.2  storten - specifieke organische parameters :

 

monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEXS) :benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen

 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen

 

polychloorbifenylen (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

 

A.6     microbiologische bepalingen op de eindproducten bij de verwerking van dierlijke bijproducten :

 

Salmonella

Enterobacteriaceae

Clostridium perfringens

 

A.7 asbest

 

lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, f) :
 

B.1         bodem - vaste deel

 

klei

 

organisch materiaal (TOC)

 

metalen (totaalconcentratie) :

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

 

cyaniden :

vrije cyaniden, niet-chlooroxideerbare cyaniden

 

monocyclische aromatische koolwaterstoffen :

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen

1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen

 

alkanen:

hexaan, heptaan en octaan

 

chloorkoolwaterstoffen :

dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen

 

chloorfenolen :

2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol

 

methyltertiairbutylether

 

minerale olie

 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :

naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

 

pH (KCl)

 

B.4 asbest in bodem

Dit pakket is geen uitbreidingspakket.

 

B.5 waterbodem

droogrest

klei

organisch materiaal (TOC)

metalen (totaalconcentratie) :

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

cyaniden :

vrije cyaniden, niet-chlooroxideerbare cyaniden

monocyclische aromatische koolwaterstoffen :

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen

alkanen :

hexaan, heptaan en octaan

minerale olie

organochloorpesticiden (OCP) :

aldrin, dieldrin, chloordaan ($ en γ- isomeer), DDT, DDE, DDD, hexachloorcyclohexaan ($-, β- en γ- isomeer), endosulfan ($, β en sulfaat)

polychloorbifenylen (PCB) :

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :

naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

pH (KCl)

 

B.6 gebruik van bodemmaterialen

 

Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

polychloorbifenylen (PCB) :

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

stenen

bodemvreemde materialen

schudtest met bepaling in eluaat van :

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, pH en geleidbaarheid

 

B.7 storten van bodemmaterialen


Dit pakket is een uitbreiding van het volledige pakket B.1 of het volledige pakket B.5.

extraheerbare apolaire koolwaterstoffen met IR

gloeiverlies

totaal oplosmiddelen (aspecifiek)

totaal extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

steekvastheid (afschuifspanning)

1-stapsschudproef (CMA/2/II/A12) met bepaling in eluaat van :

pH, arseen, barium, lood, cadmium, chroom totaal, chroom VI, koper, nikkel, kwik, zink, molybdeen, antimoon, seleen, fluoride, cyanide, ammonium, nitriet, chloride, sulfaat, totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), opgeloste organische koolstof (DOC), fenolindex

 

G.1 grondwater

 

metalen (totaalconcentratie) :

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink

chroom VI

cyaniden :

totaal cyaniden

monocyclische aromatische koolwaterstoffen :

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen

1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen

chloorkoolwaterstoffen :

dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, vinylchloride, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,3-

dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, som trichloorbenzenen, som tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en hexachloorbenzeen

chloorfenolen :

2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,3,4,6-tetrachloorfenol, pentachloorfenol

methyltertiairbutylether

minerale olie

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) :

naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen

organochloorpesticiden (OCP) :

aldrin, dieldrin, chloordaan (cis+trans), DDT, DDE, DDD, hexachloorcyclohexaan ($-, β- en γ-isomeer), endosulfan ($, β en sulfaat)

BL.1 omgevingslucht in het kader van bodemverontreiniging

VOC-VOCl : benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som xylenen, styreen, 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis+trans-1,2-dichlooretheen,

1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen

vinylchloride