Bijlage 9. Onderwerpen van de opleiding voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, de MER-deskundige, de VR-deskundige en de MER-coördinator, vermeld in artikel 11, 12, 13 en 13/2 van dit besluit

a) Een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid als vermeld in artikel 6, 1°, c), 1), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 60 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen :
    1)

elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer; 

    2)

geluidsgrootheden en -begrippen; 

    3) grondbeginselen geluid;
    4)

gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder; 

    5)

lawaaibeheersing; 

    6) meettechnieken en -apparatuur;
    7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;
    8) bronnen van lawaai;
    9) beperken van geluidshinder;
  b) een milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c), 2), heeft met gunstig gevolg een opleiding van minstens 24 uur gevolgd, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen :
    1)

elementaire fysische begrippen in verband met de trillingsleer; 

    2)

trillingsparameters en -begrippen;

    3) grondbeginselen trillingen;
    4)

effecten van trillingen, trillingshinder; 

    5)

trillingsbeheersing; 

    6) meettechnieken en -apparatuur;
    7) berekenen van emissie- en immissieniveaus;
    8)

bronnen van trillingen; 

    9)

beperken van trillingshinder;

De opleiding voor de MER-deskundige, vermeld in artikel 12, §1, 3° bestaat uit minstens 60 uur per deeldomein of als er geen deeldomeinen zijn, per discipline, uitgezonderd voor [...] het deeldomein geur, waarvoor de opleiding uit minstens 25 uur bestaat. De onderwerpen van de opleiding per deeldomein of, als er geen deeldomeinen zijn, per discipline zijn de volgende:
  a) discipline mens:
    1) deeldomein gezondheid:
      1.1. epidemiologie: begrippen, methoden en technieken van epidemiologisch onderzoek;
      1.2. (eco)toxicologie, inclusief evaluatie van blootstelling en effecten, toxicokinetiek en -dynamiek (ook voor gevoelige populaties);
      1.3. risicoanalyse (van (blootstelling aan) chemische, fysische, biologische stoffen op de gezondheid van de mens);
      1.4. toxicologisch onderzoek en normstelling, verschil normen/gezondheidskundige advieswaarden;
      1.5. biomonitoring;
      1.6. milieugezondheidskunde;
      1.7. psychosomatische en psychosociale gevolgen van milieublootstellingen en gepercipieerde milieublootstelling; gevolgen voor mentaal en sociaal welzijn en lichamelijke effecten;
      1.8. elementaire begrippen over licht, optica en studie van elektromagnetische golven;
      1.9. relatie tussen klimaat en menselijke gezondheid;
      1.10. milderende maatregelen voor het deeldomein mens-gezondheid (zowel voor toxicologie, psychosomatische aspecten als effecten ten gevolge van licht en elektromagnetische golven);
    2) [...]
    3) deeldomein mobiliteit:
      3.1. verkeerskunde;
      3.2. verkeerstechnologie en –planologie;
      3.3. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein mobiliteit;
      3.4. impactmodellering.
    4) deeldomein ruimtelijke aspecten:
      4.1. stedenbouwkunde:
      4.2. ruimtelijke planning: ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planschade, planbaten;
      4.3. ruimtelijke ordening en planologie;
      4.4. milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein ruimtelijke aspecten;
      4.5. geografische informatiesystemen.
  b) discipline biodiversiteit:
    1) principes en concepten van levende organisatievormen van verschillende complexiteit van individu tot gemeenschap;
    2) interacties tussen organismen onderling en tussen organismen en hun niet-levende omgeving;
    3)  werken met determinatiesleutels;
    4) plantenkunde;
    5) dierkunde;
    6) biodiversiteit;
    7) milderende maatregelen met betrekking tot de discipline fauna en flora.
  c) discipline bodem:
    1) deeldomein pedologie: 
      1.1 samenstelling van de bodem, bodemeigenschappen, bodemhorizonten, bodemstructuur en -textuur, bodemgenetische processen en bodemclassificatie;
      1.2 bodemchemie;
      1.3 bodemverontreiniging;
      1.4 bodemsaneringstechnieken.
    2) deeldomein geologie:
      2.1 samenstelling van de bodem, bodemeigenschappen, bodemhorizonten, bodemstructuur en -textuur, bodemgenetische processen en bodemclassificatie;
      2.2 bodemchemie;
      2.3 geologische processen, geologische structuren en geologische geschiedenis;
      2.4 geologische kaarten;
      2.5 indeling, samenstelling en eigenschappen van mineralen en gesteenten;
      2.6 bodemverontreiniging;
      2.7 bodemsaneringstechnieken.
   d) discipline water:  
    1) deeldomein geohydrologie:
      1.1 porositeit, verticale verdeling van grondwater, wet van Darcy, grondwaterstromingen en grondwateronttrekking; 
      1.2 basiskennis hydrologie en hydrochemie;
      1.3 waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging; 
      1.4 impactmodellering;
      1.5 waterzuiveringstechnieken.
    2) deeldomein oppervlakte- en afvalwater:
      2.1 basiskennis hydrologie en hydrochemie;
      2.2 waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging;
      2.3 impactmodellering;
      2.4 waterbesparing en waterrecuperatie;
      2.5 waterzuiveringstechnieken.
    3) deeldomein mariene waters:
      3.1 basiskennis hydrologie en hydrochemie;
      3.2 waterkwaliteit, waterecologie en waterverontreiniging;
      3.3 waterzuiveringstechnieken.
  e) discipline lucht:
    1) deeldomein geur:
      2.1 basisbegrippen emissie, immissie en eenheid van geur;
      2.2 geurhinder;
      2.3 olfactometrie en snuffelmetingen;
      2.4 impactmodellering;
      2.5 technieken voor geurbestrijding.
    2) deeldomein luchtverontreiniging
      2.1 basisbegrippen emissie, immissie, parts per million, microgram per m³, geleide emissies en niet-geleide emissies;
      2.2 transport van polluenten: atmosferische dispersie en depositie;
      2.3 aantasting ozonlaag, broeikaseffect, fotochemische luchtverontreiniging, verzuring, fijn stof en gevaarlijke stoffen;
      2.4 impactmodellering;
      2.5 luchtzuiveringstechnieken.
  f) [...]
  g) discipline klimaat:
    1) klimatologische processen en hun onderlinge verbanden;
    2) regionale klimatologie;
    3) globale klimaatsverandering
    4) milderende maatregelen met betrekking tot de discipline klimaat.
  h) discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
    1) deeldomein landschap
      1.1 landschapsecologie;
      1.2 landschapsgenese;
      1.3 landschapsbeheer; 
      1.4 landschapsontwikkeling en landschapszorg
      1.5 milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein landschap;
      1.6 geografische informatiesystemen.
    2) deeldomein bouwkundig erfgoed
      2.1 monumentenzorg;
      2.2 erfgoed;
      2.3 milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein bouwkundig erfgoed.
    3) deeldomein archeologie
      3.1 inleiding tot archeologie;
      3.2 milderende maatregelen met betrekking tot het deeldomein archeologie.
Een MER-coördinator als vermeld in artikel 6, 1°, g), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 140 uur, waarin de volgende onderwerpen en competenties aan bod kwamen:
  a) competenties (minstens 40 uur):
    1) leidinggeven;
    2) plannen en organiseren;
    3) samenwerken;
    4) communicatieve en participatieve vaardigheden;
    5) coachen;
    6) overtuigingskracht;
    7) redactionele vaardigheden;
  b) basiskennis met betrekking tot alle disciplines die aan bod komen in een milieueffectrapport (minstens 100 uur).
Een VR-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, e), heeft met gunstig gevolg een opleiding gevolgd van minstens 60 uur, waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen:
  a) gevaarlijke stoffen en hun eigenschappen en gedrag;
  b) het inventariseren, analyseren en evalueren van risico’s voor mens en milieu, bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn;
  c) het gebruiken van methoden om fysische effecten ten gevolge van de vrijzetting van gevaarlijke stoffen te berekenen en aan schadeberekening en risicoberekening te doen;
  d)  het uitvoeren van schade- en risicoberekeningen;
  e)  ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning.