Art. 5.

1

De vastlegging en de ordonnancering der uitgaven ten laste van het MINA-fonds doet de Vlaamse regering, onverminderd de regelen inzake de administratieve en begrotingscontrole en onverminderd de regelen inzake delegatie van bevoegdheden in de Vlaamse regering die op het MINA-fonds toepasselijk zijn.

2

Het decreet houdende de begroting van het Vlaamse Gewest bepaalt elk jaar het bedrag van de vastleggingsmachtiging gehecht aan het MINA-fonds.

3

Het per 31 december van het lopende jaar beschikbare saldo van het MINA-fonds wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.