Art. 9.

1

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 65 van de wet van 28 juni 1963 inzake de Rijkscomptabiliteit legt de Vlaamse regering jaarlijks en uiterlijk op 30 september de begroting van het MINA-fonds voor het volgende jaar aan het Vlaamse Parlement ter goedkeuring voor.

2

De Vlaamse regering brengt jaarlijks vr 30 juni bij het Vlaamse Parlement omstandig verslag uit over de inkomsten en de uitgaven, de actieprogramma's en de werking van het MINA-fonds tijdens het afgelopen begrotingsjaar.