Art. 21.

1

In geval van dagvaarding als bedoeld in artikel 16 van dit decreet verleent het Vlaamse Gewest, na gunstig advies van het Raadgevend Comit bedoeld in artikel 26 van dit decreet een voorschot en dit naar billijkheid, wanneer uit een onderzoek is gebleken dat er tussen de schade, de daling van de grondwaterlaag en het pompen van grondwater een causaal verband bestaat.

2

Het voorschot is terugvorderbaar indien de eiser voor de rechtbank wordt afgewezen; in dat geval wordt geen rente aangerekend.

3

Ten belope van het uitbetaald voorschot, treedt het Vlaamse Gewest in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde.