Hoofdstuk 1.
Algemene bepalingen


Artikel 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikelá78 van de Grondwet.

Art. 2.
Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8ádecember 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.
De ADCC, zoals gedefinieerd in artikelá3, 1░, wordt aangeduid als nationaal contactpunt voor de bescherming van Europese kritieke infrastructuren, hierna “EPCIP-contactpunt” genoemd, voor het geheel van de sectoren en deelsectoren, voor BelgiŰ in haar relatie met de Europese Commissie en de Lidstaten van de Europese Unie.

Art. 3.
Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:
1░
“ADCC”: Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, belast met de bijzondere bescherming van goederen en personen en met de nationale co÷rdinatie op het vlak van openbare orde;
2░
“OCAD”: Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ingesteld door de wet van 10ájuli 2006 betreffende de analyse van de dreiging;
3░
“sectorale overheid”:
a)
voor de sector vervoer: de Minister bevoegd voor Vervoer of, bij delegatie door deze, een leidend personeelslid van zijn administratie;
b)
voor de sector energie: de Minister bevoegd voor Energie of, bij delegatie door deze, een leidend personeelslid van zijn administratie;
c)
[voor de sector financiŰn: de Nationale Bank van BelgiŰ;]
d)
voor de sector elektronische communicatie: de minister bevoegd voor Elektronische Communicatie of, bij delegatie door deze, een leidend personeelslid van zijn administratie of een lid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
4░
“kritieke infrastructuur”: installatie, systeem of een deel daarvan, van federaal belang, dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, en waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben doordat die functies ontregeld zouden raken;
5░
“nationale kritieke infrastructuur”: kritieke infrastructuur op het Belgisch grondgebied waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag in het land zou hebben;
6░
“Europese kritieke infrastructuur”: de nationale kritieke infrastructuur waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag in ten minste twee lidstaten van de Europese Unie zou hebben [of de kritieke infrastructuur die niet gelegen is op het Belgische grondgebied, maar op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie, waarvan de onderbreking van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben in ten minste twee lidstaten van de Europese Unie, waaronder BelgiŰ];
7░
“andere punten van federaal belang”: de plaatsen die niet zijn aangeduid als kritieke infrastructuur, maar die van bijzonder belang zijn voor de openbare orde, voor de bijzondere bescherming van personen en goederen, voor het beheer van noodsituaties of voor de militaire belangen en die [het voorwerp uitmaken van beschermingsmaatregelen genomen door de ADCC];
8░
“punten van lokaal belang”: de plaatsen die geen kritieke infrastructuren noch andere punten van federaal belang zijn, maar die van bijzonder belang zijn voor de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie op lokaal niveau en die [het voorwerp uitmaken van beschermingsmaatregelen genomen door de burgemeester];
9░
“elektronische communicatie”: de elektronische communicatie bedoeld bij de wet van 13ájuni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
10░
“exploitant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de investeringen in of voor de dagelijkse werking van een nationale of Europese kritieke infrastructuur;
11░
“politiediensten”: de politiediensten bedoeld bij de wet van 7ádecember 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
12░
[SICAD”: communicatie- en informatiedienst van het arrondissement, zoals bedoeld bij de wet van 7ádecember 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.]