Art. 7.

§ 1 [

De sectorale overheid maakt een lijst op van de geīdentificeerde potentiële nationale kritieke infrastructuren en zendt deze over aan de ADCC en, in voorkomend geval, aan de betrokken gewesten.
Zij voegt bij deze lijst de sectorale en intersectorale criteria, de niveaus van weerslag of de drempelwaarden die zij bepaald heeft met toepassing van artikel 6, §§ 1, 3, en 4 en zet de redenen hiervan uiteen.
Vervolgens gaat zij over tot de aanduiding van de nationale kritieke infrastructuren na advies van de ADCC en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten.
]

§ 2 [

De sectorale overheid maakt een lijst op van de geīdentificeerde potentiële Europese kritieke infrastructuren en zendt deze over aan de ADCC en, in voorkomend geval, aan de betrokken gewesten.
Zij voegt bij deze lijst de sectorale en intersectorale criteria, de niveaus van weerslag of de drempelwaarden die zij bepaald heeft met toepassing van artikel 6, §§ 2, 3, en 5 en zet de redenen hiervan uiteen.
In samenwerking met de sectorale overheid en, in voorkomend geval, met de betrokken gewesten, is het EPCIP-contactpunt belast met het voeren van bilaterale of multilaterale besprekingen met de betrokken lidstaten van de Europese Unie, zowel inzake de potentiële Europese kritieke infrastructuren geīdentificeerd op Belgisch grondgebied als degenen geīdentificeerd door de andere lidstaten op hun grondgebied.
Wanneer een akkoord is bereikt over de Europese kritieke infrastructuren op Belgisch grondgebied, gaat de sectorale overheid over tot de aanduiding van deze infrastructuren, na advies van de ADCC en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten.
]

[§ 3

Wanneer geen enkele kritieke infrastructuur gelegen op het Belgisch grondgebied geīdentificeerd werd binnen een sector of deelsector, zet de bevoegde sectorale overheid, in een brief ter attentie van de ADCC, de redenen uiteen die geleid hebben tot deze afwezigheid van identificatie.
]

[§ 4

Elke sectorale overheid gaat minstens één keer om de vijf jaar over tot de vernieuwing van het identificatieproces zoals beschreven in §§ 1 tot 3, voor wat betreft de kritieke infrastructuren die tot haar sector behoren
]