Afdeling 4.
Externe beschermingsmaatregelen van kritieke infrastructuren


Art. 15.
Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden om maatregelen van gerechtelijke politie te nemen, neemt de ADCC externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren, [...].
[In functie van het type dreiging worden deze maatregelen genomen, hetzij op basis van een analyse bedoeld in artikelá8, 2░, van de wet van 10ájuli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, op haar verzoek of ambtshalve uitgevoerd door het OCAD, hetzij op basis van een analyse uitgevoerd door de diensten van de federale politie of de inlichtingen-en veiligheidsdiensten voor de andere dreigingen dan die bedoeld in artikelá3 van de voormelde wet en die onder hun bevoegdheid vallen.]

Art. 16.
Zo dat nodig blijkt voor de handhaving van de openbare orde op het grondgebied van zijn gemeente, neemt de burgemeester externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren, zonder dat deze in strijd mogen zijn met de beslissingen van de ADCC.

Art. 17.

ž 1

De externe beschermingsmaatregelen bedoeld in de artikelená15 en 16, worden uitgevoerd door de politiediensten, onder de operationele co÷rdinatie en leiding van de politieofficier aangewezen in toepassing van de artikelená7/1 tot 7/3 van de wet op het politieambt.

ž 2

De ADCC richt haar bevelen, onderrichtingen en richtlijnen aan de politiediensten namens de Minister van Binnenlandse Zaken, respectievelijk in toepassing van de artikelená61, 62 en 97, eerste lid van de wet van 7ádecember 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

ž 3

De burgemeester richt zijn bevelen, onderrichtingen en richtlijnen aan de lokale politie, in toepassing van artikelá42 van de wet van 7ádecember 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, of, in voorkomend geval, aan de gedeconcentreerde dienst van de federale politie belast met de luchtvaartpolitie, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie of de wegpolitie.