Art. 15.
Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden om maatregelen van gerechtelijke politie te nemen, neemt de ADCC externe beschermingsmaatregelen voor de kritieke infrastructuren, [...].
[In functie van het type dreiging worden deze maatregelen genomen, hetzij op basis van een analyse bedoeld in artikelá8, 2░, van de wet van 10ájuli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, op haar verzoek of ambtshalve uitgevoerd door het OCAD, hetzij op basis van een analyse uitgevoerd door de diensten van de federale politie of de inlichtingen-en veiligheidsdiensten voor de andere dreigingen dan die bedoeld in artikelá3 van de voormelde wet en die onder hun bevoegdheid vallen.]