Art. 19.
[De exploitant, het beveiligingscontactpunt, de sectorale overheid, de ADCC, het OCAD, de politiediensten en, in voorkomend geval, de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 7 april 2019, wat de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen betreft,] werken te allen tijde samen, door een adequate informatie-uitwisseling betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuur, teneinde te waken over een overeenstemming tussen de interne beveiligingsmaatregelen en de externe beschermingsmaatregelen.