Art. 23.

§ 1

Onverminderd de artikelen 20 en 25, § 1, 2°, is de exploitant gehouden tot het beroepsgeheim voor wat de inhoud van het B.P.E. betreft en mag hij enkel toegang geven tot het B.P.E. aan personen die er de kennis van nodig hebben en er toegang toe moeten hebben voor de uitoefening van hun functies of van hun opdracht.
[Hij is aan hetzelfde geheim gehouden voor wat betreft alle informatie die hem ter kennis wordt gebracht met toepassing van de artikelen 5 tot en met 10, het artikel 13, §§ 6 en 7, en de artikelen 14, 19, 21 en 25.]

§ 2

Inbreuken op § 1 worden bestraft met de straffen voorzien bij artikel 458 van het Strafwetboek.