Art. 24.

ß 1

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, wordt per sector, of, in voorkomend geval, per deelsector, een inspectiedienst ingesteld, belast met de controle op de naleving door de exploitanten van die sector of deelsector van de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten.

ß 2

De Koning wijst, voor een bepaalde sector, of, in voorkomend geval, per deelsector, de bevoegde inspectiedienst aan om de controle uit te voeren.
Hij kan de nadere regels van de controle vastleggen.
[Voor de sector financiŽn[, met uitzondering van de deelsector van de exploitanten van een handelsplatform,] wordt de Nationale Bank van BelgiŽ aangeduid als inspectiedienst belast met het controleren van de toepassing van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.
Daartoe mag de Nationale Bank van BelgiŽ gebruik maken van de informatie waarover zij beschikt in het kader van haar wettelijke opdrachten met betrekking tot het prudentieel toezicht en het toezicht (oversight) en houdt zij, in het bijzonder, rekening met de vaststellingen die in dit kader zijn gedaan. Evenzo mag de Nationale Bank van BelgiŽ in het kader van haar wettelijke opdrachten met betrekking tot het prudentieel toezicht en het toezicht (oversight) de informatie gebruiken waarover zij met toepassing van deze wet beschikt.]
[Voor de sector elektronische communicatie en digitale infrastructuren wordt het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aangeduid als inspectiedienst belast met het controleren van de toepassing van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.]
[De Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten wordt aangewezen als inspectiedienst belast met het toezicht op de toepassing van de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan, voor de exploitanten van een handelsplatform in de zin van artikel†3, 6į, van de wet van 21†november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiŽle instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn†2014/65/EU. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de FSMA om, voor de uitvoering van de opdrachten die haar door deze wet worden toevertrouwd, een gespecialiseerde externe dienstverlener te belasten met de uitvoering van welbepaalde taken of de bijstand van een dergelijke dienstverlener te verkrijgen.]

ß 3

De leden van de inspectiedienst [die belast zijn met de controleopdrachten bedoeld in paragraaf†1] zijn voorzien van een legitimatiekaart waarvan het model wordt vastgesteld door de Koning, per sector.
[Deze paragraaf is niet van toepassing op de inspectiedienst die is aangeduid krachtens paragraaf†2, derde lid.]

ß 4

De Koning kan de voorwaarden van vorming bepalen waaraan de leden van de inspectiedienst moeten voldoen voor een bepaalde sector of deelsector.