Art. 26.

§ 1

Wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 26 euro tot 10.000 euro of met één van die straffen alleen, de exploitant die de verplichtingen opgelegd door of krachtens deze wet betreffende de interne beveiligingsmaatregelen en de uitwisseling van informatie niet naleeft.
In geval van herhaling wordt de geldboete verdubbeld en wordt de overtreder gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar.

§ 2

Wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 euro tot 1000 euro of met één van die straffen alleen, hij die de uitvoering van de controle uitgevoerd door de leden van de inspectiedienst vrijwillig verhindert of belemmert, de informatie die hem gevraagd is naar aanleiding van deze controle weigert mee te delen, of opzettelijk foutieve of onvolledige informatie meedeelt.
In geval van herhaling, wordt de geldboete verdubbeld en de overtreder gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar.

§ 3

De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de vermelde inbreuken.