Bijlage
Procedure van toepassing op de identificatie van nationale en Europese kritieke infrastructuren

De identificatie van de nationale en de Europese kritieke infrastructuren is onderworpen aan de volgende stappen:

A Identificatie van de nationale kritieke infrastructuren

I

De sectorale overheid past de sectorale criteria bedoeld in artikel 6, § 1, toe teneinde een eerste selectie te maken tussen de infrastructuren die in haar sector bestaan.

II

De sectorale overheid past de definitie toe van de nationale kritieke infrastructuur bedoeld in artikel 3, 5°, op de selectie verricht tijdens de eerste stap en stelt een lijst op van de aldus geļdentificeerde potentiėle nationale kritieke infrastructuren.
De ernst van de weerslag wordt bepaald in functie van de karakteristieken van de betrokken sector, op basis van de intersectorale criteria bedoeld in artikel 6, §§ 3 et 4. Er wordt rekening gehouden met het bestaan van vervangingsoplossingen, alsook met de duur van de verstoring/ herneming van de activiteit.

B Identificatie van de Europese kritieke infrastructuren[gelegen op het Belgisch grondgebied]

I

De sectorale overheid past op de lijst van geļdentificeerde nationale kritieke infrastructuren de sectorale criteria toe bedoeld in artikel 6, § 2. Indien de infrastructuur aan deze criteria beantwoordt, dan wordt zij onderworpen aan de volgende stap van de procedure.

II

II. De sectorale overheid past vervolgens het grensoverschrijdende element toe van de definitie van Europese kritieke infrastructuur bedoeld in artikel 3, 6°. Indien de infrastructuur aan deze definitie beantwoordt, dan wordt zij onderworpen aan de volgende stap van de procedure.

III

De sectorale overheid past de intersectorale criteria, bedoeld in artikel 6, §§ 3 en 5 toe op de overblijvende potentiėle Europese kritieke infrastructuren.
De intersectorale criteria houden rekening met volgende elementen: de ernst van de impact en het bestaan van vervangingsoplossingen, alsook de duur van de verstoring/herneming van de activiteit.

IV

De identificatie van de potentiėle Europese kritieke infrastructuren die alle stappen van deze procedure doorstaan, wordt enkel medegedeeld aan de lidstaten die aanzienlijk door deze infrastructuren kunnen worden getroffen.

[
C Identificatie van de Europese kritieke infrastructuren die niet op het Belgisch grondgebied gelegen zijn

I

De sectorale overheid identificeert de diensten van haar sector die van essentieel belang zijn voor het behoud in Belgiė van de vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn van de burgers en die geleverd worden via kritieke infrastructuren, gelegen op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie, en past, in de mate van het mogelijke, de in artikel 6, § 2, bedoelde sectorale criteria toe op de lijst van de geļdentificeerde infrastructuren.
Indien de infrastructuren aan die criteria voldoen, worden zij onderworpen aan de volgende fase van de procedure.

II

De sectorale overheid past, in de mate van het mogelijke, de in artikel 6, §§ 3 en 5 bedoelde intersectorale criteria toe op de overige potentiėle Europese kritieke infrastructuren
De intersectorale criteria houden rekening met de volgende elementen: de ernst van de impact en het bestaan van vervangende oplossingen, alsook de duur van de stopzetting /hervatting van de activiteit.

III

De identificatie van de potentiėle Europese kritieke infrastructuren die alle fasen van deze procedure doorlopen wordt slechts meegedeeld aan de lidstaten op het grondgebied waarvan deze zich bevinden.
]