Art. 3.1.4/1.
Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden neemt de VREG alle redelijke maatregelen om de volgende doelstellingen te bereiken, indien nodig in overleg met andere betrokken en bevoegde instanties:
de bevordering, in nauwe samenwerking met ACER, de regulerende instanties van andere Belgische overheden en Europese lidstaten en de Europese Commissie, van een door concurrentie gekenmerkte, [flexibele,] zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame Europese interne markt voor elektriciteit en gas, en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor alle afnemers en Europese leveranciers, en een waarborging dat elektriciteits- en aardgas-distributienetten op een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met doelstellingen op lange termijn;
de ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte en goed functionerende regionale [, grensoverschrijdende markten binnen de Europese Unie] met het oog op het bereiken van de onder 1° genoemde doelstelling;
het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit en aardgas tussen de lidstaten, inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transmissiecapaciteit om aan de vraag te voldoen en de integratie van nationale markten te versterken, hetgeen de elektriciteits- en gasstromen in de [Europese Unie] kan faciliteren;
[de ontwikkeling, op de meest kosteneffectieve manier, van veilige, betrouwbare en efficiënte niet-discriminerende netten die klantgericht zijn, en met betrekking tot deze netten:
a)
het bevorderen van de adequaatheid;
b)
aansluitend bij de doelstellingen van het algemene energiebeleid, het bevorderen van de energie-efficiëntie, de integratie van groot- en kleinschalige productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en gedistribueerde productie in distributienetten en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit;
c)
het vergemakkelijken van het beheer met betrekking tot andere energienetwerken voor gas of warmte;
]
de toegang van nieuwe productiecapaciteit [en elektriciteitsopslagfaciliteiten] tot het net vergemakkelijken, namelijk door belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de markt en van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen weg te nemen;
ervoor zorgen dat de netbeheerders en -gebruikers de nodige stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie [, en in het bijzonder de energie-efficiëntie,] van netprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken;
ervoor zorgen dat afnemers de vruchten dragen van een efficiënte werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt, het bevorderen van daadwerkelijke mededinging en het bijdragen tot het waarborgen van [een hoog niveau van] consumentenbescherming [in nauwe samenwerking met de consumentenbeschermingsautoriteiten in kwestie];
het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening bij het leveren van elektriciteit en aardgas, tot de bescherming van kwetsbare afnemers en tot de compatibiliteit van de processen voor de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het veranderen van leverancier;]
[het geven van prikkels voor de deelname van [vraagrespons, respectievelijk] vraagzijdemiddelen aan het aanbod op de Vlaamse elektriciteits-en gasmarkt.]